Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phê duyệt kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
Số: 2530 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lp - T do - Hnh phúc
Lng Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2009 


 
  
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Phòng chống vi rút gây ra bệnh suy giảm mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 415/TTr-SLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:
I- Các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi  HIV/AIDS đến năm 2010
          1. Mc tiêu chung:
          Tiếp tc thc hin các mc tiêu, ch tiêu phòng chng HIV/AIDS và Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 nhằm hạn chế tốc độ lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng và giảm các ảnh hưởng kinh tế, xã hội của dịch HIV/AIDS:
- Nâng cao nhận thức và hành động cho toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Đẩy mạnhcông tácphối hợp liên ngành tạo môi trường xã hội thuận lợitrong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Hình thành các dịch vụ cần thiết bảo đảm trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, tư vấn thích hợp, tiếp cận với giáo dục hoặc được hỗ trợ học nghề, hưởng các chính sách xã hội theo quy định hiện hành, được sống an toàn cùng với bố mẹ, anh, chị, em ruột, người thân trực hệ hoặc được sống ở những cơ sở chăm sóc thay thế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chuẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS.
2. Các mục tiêu cụ thể
a. Mục tiêu 1:
Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục.chính sách xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
Chỉ tiêu: Đến hết năm 2010 có ít nhất 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, chính sách theo quy định hiện hành.
b. Mục tiêu 2:
Hình thành các dịch vụ cần thiết có chất lượng cao và thân thiện với trẻ embị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Phấn đấu đến hết năm 2010:
Chỉ tiêu đến 2010:
- Duy trì 100% trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chăm sóc, điều trị, tư vấn thích hợp;
- 95% bà mẹ mang thai bị nhiễm HIV đến cơ sở y tế đẻ để được điều trị dự phòng bằng ARV;
-  100% trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV;
-  100% trẻ em sơ sinh là con của bà mẹ bị nhiễm HIV được xét nghiệm phát hiện HIV ngay sau khi chào đời và được tiếp cận với các thuốc điều trị kháng ARV;
- Có ít nhất 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các dịch vụ chăm sóc tâm lý - xã hội; chăm sóc tại gia đình và cộng đồng; tư vấn và xét nghiệm HIV; hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất; tiếp cận và chăm sóc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập cho trẻ em lứa tuổi mầm non;
- Có ít nhất 40% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc thay thế dựa vào gia đình, cộng đồng;
- 40% cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ dự phòng, lây nhiễm HIV, chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV.
c. Mục tiêu 3:
Cải thiện cơ chế cung cấp thông tin, giáo dục, chăm sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
Chỉ tiêu đến năm 2010:
- 100% Ban chđạo phòng chng ma tuý, mi dâm ca  các huyn, thành ph thường xuyên t chc các hot động truyn thông phòng chng HIV/AIDS;
- 50 % cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; cơ sở chăm sóc và điều trị trẻ em bị nhiễm HIV được cung cấp kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em;
- 40 % tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp kiến thức và hướng dẫn về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- 50 % cán bộ quản lý trẻ em nhiễm HIV tại cộng đồng, nhóm tự lực, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS từ đủ 13 tuổi trở lên, người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cơ sở dịch vụ xã hội và tổ chức xã hội được cung cấp thông tin về các dịch vụ chăm sóc, tư vấn, về chính sách xã hội hiện hành và các quy trình cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
d. Mục tiêu 4:
Tạo môi trường xã hội thuận lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
Chỉ tiêu đến hết năm 2010:
- Ít nhất 80% nhà quản lý làm việc với trẻ em trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội có kiến thức cơ bản về dự phòng lây nhiễm HIV, Luật Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật phòng chống vi rút gây ra bệnh suy giảm mắc phải ở người và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Ít nhất 50% phụ huynh, học sinh, giáo viên của các cơ sở giáo dục được cung cấp thông tin về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, kiến thức cơ bản về quyền của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Ít nhất 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS không bị kỳ thị và phân biệt đối sử khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ khác.
e. Mục tiêu 5:
Cải thiện hệ thống theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
Chỉ tiêu đến năm 2010: Hoàn thiện hệ thống theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn.
3. Nội dung hoạt động chủ yếu:
3.1. Nghiên cứu, rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn công tác tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:
 - Rà soát, xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn về cung cấp dịch vụ, y tế, giáo dục, trợ cấp xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, về chống kỳ thị và phân biệt đối sử đối với trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Hướng dẫn lồng ghép trong chuẩn đoán, chăm sóc, điều trị cho trẻ em bị nhiễm HIV tại cơ sở; quy trình chăm sóc đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
3.2. Thiết lập các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:
- Tăng cường các dịch vụ hiện có về phòng, chống lây nhiễm HIV, phát hiện sớm, chăm sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Cung cấp, hỗ trợ và nhân rộng các dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về chăm sóc tâm lý-xã hội; về chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; về tư vấn và xét nghiệm HIV; về hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất;
3.3. Cung cấp thông tin, kiến thức cho người làm công tác quản lý, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về các dịch vụ, các chế độ chính sách xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
3.4. Xây dựng môi trường xã hội thuận lợi để trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ xã hội và được tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Soạn thảo tài liệu nâng cao kiến thức cho đối tượng có liên quan về sự lây truyền HIV, các biện pháp dự phòng, chống kỳ thị, phân biệt đối sử, quyền trẻ em và trách nhiệm xã hội đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
3.5. Tổ chức tập huấn, hội thảo cho các nhà quản lý của ngành Lao động - Thương binh và xã hội từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, các tổ chức xã hội, những người tham gia làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có sự tham gia của người bị nhiễm HIV; Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cấp huyện, xã, phường, thị trấn về dự phòng lây nhiễm HIV và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
3.6. Tổ chức các đợt truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Giải pháp thực hiện:
4.1. Giải phápvề xã hội:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền đối với công tác dự phòng, chăm sóc, tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, giám sát, phát triển các dịch vụ xã hội cho trẻ en bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, người nhiễm HIV và gia đình của người nhiễm HIV tham gia hoạt động dự phòng, chăm sóc, tư vấn cho trẻ em có nguy cơ nhiễm HIV và công tác phòng chống HIV/AIDS;
- Tăng cường và hỗ trợ các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AID và người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo Luật phòng chống vi rút gây ra bệnh suy giảm mắc phải ở người;
- Nâng cao kiến thức về pháp luật, chính sách, thông tin về dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức xã hội và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.
4.2. Giải pháp về kỹ thuật:
Phối hợp với các ngành liên quan (Y tế, Giáo dục- Đào tạo...) nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn các tiêu chuẩn dịch vụ thiết yếu về phòng ngừa, chăm sóc, điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
4.3. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý:
- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn trong việc dự phòng, chăm sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;
- Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác tuyên truyền vận động phòng chống HIV/AIDS; 
- Cải thiện hệ thống thu thập dữ liệu về dịch vụ dự phòng chăm sóc điều trị tư vấn cho tre em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người chaqưm sóc điều trị trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
4.4. Giải pháp về huy động nguồn lực:
 Kinh phí thực hiện kế hoạch hành động đến năm 2010 được huy động từ các nguồn: Ngân sách tỉnh, vốn viện trợ Quốc tế, vốn huy động từ cộng đồng, và các nguồn vốn hợp pháp khác...
II- Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tnh Lng Sơntầm nhìn đến năm 2020
1- Nâng cao nhận thức và hành động về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh;
2- Giai đoạn 2011 – 2020 tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đầu tư và đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 
3- Đảm bảo cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, tư vấn thích hợp, tiếp cận với giáo dục hoặc được hỗ trợ học nghề, hưởng các chính sách xã hội theo quy định hiện hành, được sống an toàn cùng với bố mẹ, anh, chị, em ruột, người thân trực hệ hoặc được sống ở những cơ sở chăm sóc thay thế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chuẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS.
Điu 2. Tổ chức thực hiện
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính, các Sở ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Điều phối, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hành động; đảm bảo các dịch vụ về phúc lợi xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; cuối năm 2010 tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động –Thư­ơng binh & Xã hội, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh & Xã hội và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
 
           Điu 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày./.
 

 
Nơi nhn:
- Như Điều 3 (T/H);                                                                                      
- CT, PCT UBND tnh;  
- UBND các huyn, TP;
- PVP, VH, TH;
- L­ưu: VT, (s).                           
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Hứa Hạnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn