Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (802/VP-NC).

  Kính gửi:

 

 

- Các Sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

          Thực hiện Công văn số 955/BTP-PLHSHC ngày 04/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Các Sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; UBND các huyện, thành phố (UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã) tổng hợp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/3/2014. Báo cáo gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/4/2014.

 

Sở Tư pháp tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18/4/2014 để xem xét, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

 

(Công văn số Công văn số 955/BTP-PLHSHC ngày 04/4/2014 gửi kèm trên chương trình eOffice và đăng trên Website của Văn phòng UBND tỉnh).

          Văn phòng UBND tỉnh thông để các Sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; UBND các huyện, thành phố thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn