Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thanh tra tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn NSNN và TPCP (665/VP-NC).

Kính gửi: Thanh tra tỉnh

 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 516/TTCP-V.I ngày 17/3/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc “thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn NSNN và TPCP”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, dự thảo Kế hoạch tiến hành các cuộc thanh tra (theo yêu cầu và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại văn bản trên) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch thanh tra năm 2014 (hoàn thành trước ngày 05/4/2014).

 

(Công văn số 516/TTCP-V.I ngày 17/3/2014 của Thanh tra Chính phủ gửi kèm theo trên eOffice)

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn