Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Công văn số 812/BYT-MT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế (496/VP-VX).

Kính gửi: Sở Y tế.

 

 

 

Thực hiện Công văn số 812/BYT-MT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện “Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020”, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện “Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020”. Nội dung Báo cáo  theo yêu cầu tại Công văn số 812/BYT-MT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế (đã gửi Sở Y tế); bản dự thảo Báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/3/2014.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn