Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phương án phân bổ kế hoạch vốn ĐTPT nguồn cân đối ngân sách năm 2014 của UBND huyện Chi Lăng (73/UBND-KTN).

 Kính gửi:

      - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

      - UBND huyện Chi Lăng.

 

    

Xem xét Tờ trình số 16/TTr-SKHĐT ngày 16/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2014 của UBND huyện Chi Lăng, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý với phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển, nguồn cân đối ngân sách địa phương kế hoạch năm 2014 của UBND huyện Chi Lăng theo Biểu chi tiết đính kèm.

 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thực hiện theo quy định.

 

3. UBND huyện Chi Lăng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để quản lý, sử dụng nguồn vốn; lồng ghép với các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm sớm hoàn thành dự án; báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các dự án định kỳ theo quy định hiện hành.

 

 UBND tỉnh giao để UBND huyện Chi Lăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn