Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Góp ý dự thảo Nghị định về Trang thiết bị y tế (2707/VP-VX).

 

Kính gửi: Sở Y tế.

 

 

Thực hiện Công văn số 6491/BYT-TB-CT ngày 11/10/2013 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định về Trang thiết bị y tế; sau khi xem xét, đồng chí Tô Hùng Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý  theo nội dung Công văn số 6491/BYT-TB-CT (Công văn số 6491/BYT-TB-CT được gửi kèm theo trên eOffice và Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh); tổng hợp ý kiến, dự thảo Văn bản của UBND tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/10/2013.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn