Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục Văn bản QPPL (2560/VP-PC).

                   Kính gửi:

 

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tư pháp.

 

 

Thực hiện Công văn số 7290/BKHĐT-PC ngày 26/9/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/9/2012 đến hết ngày 30/9/2013 có các quy định liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả kiểm tra, xử lý gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 24/10/2013 (tổng hợp theo mẫu gửi kèm Công văn số 7290/BKHĐT-PC ngày 26/9/2013).

 

(Công văn số 7290/BKHĐT-PC ngày 26/9/2013 và biểu mẫu gửi kèm trên chương trình eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn