Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kế

UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH LẠNG SƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số: 2231/QĐ-UBND          Lạng Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác dân tộc và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 240/TTr-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho 26 tập thể và 56 cá nhân (có danh sách kèm theo).
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Điều 2. Tiền thưởngkèm theo Bằng khen của UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                    CHỦ TỊCH
Nơi nhận:  
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (6 bản);
- Lưu: VT, VX.
                                                                       
                                        
                                                                                   
                                                                  Vy Văn Thành
 
 
DANH SÁCH
Các tập thể và cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2009
 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
 
I. TẬP THỂ: (26)
1. Nhân dân và cán bộ thôn Khòn Háo, xã Văn An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2. Nhân dân và cán bộ xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
3. Nhân dân và cán bộ phố Tân Thanh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
4. Nhân dân và cán bộ xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
5. Nhân dân và cán bộ xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
7. Tổ Vệ sinh môi trường thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
8. Nhân dân và cán bộ xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
9. Nhân dân và cán bộ xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
10. Nhân dân và cán bộ xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
11. Nhân dân và cán bộ xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
12. Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
13. Nhân dân và cán bộ xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
14. Ban công tác Mặt trận khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
15. Nhân dân và cán bộ thôn Chè Lân, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
16. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quan Bản, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
17. Cán bộ, công chức Phòng Dân tộc và Tôn giáo, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
18. Nhân dân và cán bộ xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
19. Nhân dân và cán bộ xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
20. Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
21. Nhân dân và cán bộ xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
22. Nhân dân và cán bộ xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
23. Nhân dân và cán bộ thôn Khuổi Cù, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
24. Nhân dân và cán bộ thôn Pò Bó, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
25. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn
26. Phòng Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.
II. Cá nhân: (56)
1. Ông Hoàng Văn Thuộc, Trưởng thôn Khòn Mới, xã Bình Phúc, huyện văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2. Bà Phùng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
3. Ông Linh Văn Ban, Bí thư Chi bộ thôn Khòn Khẻ, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
4. Ông Liễu Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
5. Ông Liễu Xuân Thành, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Song Giang, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
6. Ông Nông Chí Rong, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
7. Bà Dương Thị Xuân, giáo viên Trường Tiểu học xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
8. Ông Viên Văn Nghiệp, Trưởng thôn Tồng Nộc, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
9. Ông Triệu Ngọc Toán, Chủ tịch Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
10. Ông Hoàng Duy Trọng, Nông dân thôn Toòng Chu 1, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
11. Bà Hoàng Thị Lam, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
12. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
13. Bà Hoàng Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
14. Ông Hoàng Hùng Thái, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
15. Bà Hoàng Thị Sen, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
16. Ông Dương Công Thầm, Nông dân thôn Nà Qué, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
17. Ông Ngô Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
18. Bà Phan Tố Uyên, Bí thư Chi đoàn khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
19. Ông Vy Hữu Thông, Phó Trưởng Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
20. Ông Lăng Văn Thạch, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
21. Ông Hoàng Văn Cắm, Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
22. Ông Vi Văn Vịnh, Trưởng thôn Làng Thành, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
23. Ông Hoàng Công Đình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
24. Bà Lường Thị Sự, Nông dân thôn Khòn Nạo, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
25. Ông La Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
26. Ông Triệu Văn Quý, Trưởng thôn Lân Châu, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
27. Ông Nông Văn Lợi, Chi Hội phó Chi hội Nông dân thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
28. Bà Mã Thị Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
29. Ông Lăng Văn Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
30. Bà Đàm Thị Tâm, Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Gốc Sau, xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
31. Ông Hứa Văn Đạo, Bí Thư Chi bộ thôn Bản Giếng, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
32. Ông Lăng Văn Khầu, Trưởng khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
33. Bà Triệu Thị Đức, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Lục Môn, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
34. Ông Nguyễn Hữu Tính, Hội viên Hội Cựu Chiến binh Chi hội thôn Còn Toòng, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
35. Ông Lao Thanh Hòa, Trưởng khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
36. Bà Phương Thị Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
37. Ông Lý Văn Tư, Bí thư Chi bộ thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
38. Ông Hoàng Văn Lụng, Cán bộ Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
39. Bà Đặng Thị Viển Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
40. Ông Triệu Tiến Tình, Công chức Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
41. Ông Hoàng Văn Tý, Chủ tịch UBND xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
42. Bà Vi Thị Hiệu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
43. Ông Đặng Khang, cán bộ hưu trí khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
44. Bà Bế Hải Hiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
45. Ông Lý Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
46. Ông Chu Quang Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Ủy Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
47. Ông Hà Viết Ngọc, Chi Hội trưởng hội Người cao tuổi thôn Thanh Hảo, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
48. Ông Lê Văn Thân, Trưởng thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
49. Ông Hà Phan Huy, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
50. Ông Bế Hiển, Bí thư Chi bộ khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
51. Ông Triệu Hữu Hương, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
52. Bà Dương Vân Thúy, Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
53. Bà Hoàng Thị Lan, Phó Bí thư Đoàn thanh niên thôn Xe Lán, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
54. Ông Đinh Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trật Tổ quốc xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
55. Ông Vy Văn Nghét, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
56. Bà Hoàng Thị Tươi, Phó Trưởng phòng Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn