Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đào tạo - Dự án GTNT3 (CV 1060/UBND-KTN).
Kính gửi: 

- Sở Giao thông vận tải;

                                              - Uỷ ban nhân dân các huyện.

 

 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2425/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2009 phê duyệt Chương trình đào tạo thuộc Dự án giao thông nông thôn 3 (GTNT3) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và viện trợ không hoàn lại của Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh;  Công văn số 7486/BGTVT-TCCB ngày 27/10/2009 về việc phối hợp triển khai thực hiện Chương trình đào tạo - Dự án GTNT3. Để triển khai thực hiện Chương trình đào tạo Dự án GTNT3 đạt hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ nội dung Quyết định số 2425/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2009 của Bộ Giao thông vận tải và nhu cầu đào tạo của tỉnh chỉ đạo Phân ban Quản lý dự án thuộc Sở,  xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm báo cáo Ban Quản lý Dự án 6 xem xét, chấp thuận; phối hợp với Ban quản lý dự án 6 và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ GTVT thực hiện Chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất.

2. Giao Uỷ ban nhân dân các huyện phối hợp với sở Giao thông vận tải xem xét, lựa chọn đối tượng đào tạo cấp huyện, cấp xã đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo Dự án GTNT3.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn