Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:75/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  09  tháng 8  năm 2013

 
KẾ HOẠCH

Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh

và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiến hành rà soát, đề nghị điều chỉnh việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Việc rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện phải thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo chính xác, thống nhất, khách quan, trung thực và theo đúng quy định của pháp luật.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Bước 1: Từ ngày 12/8/2013 đến ngày 20/9/2013

1.1. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh:

- Sở Nội vụ: Chủ trì, đôn đốc các đơn vị thực hiện, có trách nhiệm tổng hợp tài liệu, số liệu chung.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo số liệu về diện tích tự nhiên cấp tỉnh; Trích lục bản đồ hành chính cấp tỉnh, trên cơ sở bản đồ thực hiện Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Sở Tài chính: Báo cáo số liệu về tỷ lệ thu, chi ngân sách cấp tỉnh trong 3 năm gần nhất (năm 2010, 2011, 2012).

- Ban Dân tộc: Báo cáo số liệu về dân tộc ít người (thiểu số) cả tỉnh bao gồm các dân tộc trừ dân tộc Kinh tính đến ngày 31/12/2012 và các yếu tố đặc thù khác của tỉnh.

- Cục Thống kê tỉnh: Báo cáo số liệu dân số của tỉnh tính đến hết ngày 31/12/2012.

1.2. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, Cục Thống kê tỉnh soạn thảo văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập hồ sơ rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện về số liệu diện tích tự nhiên cấp huyện.

+ Sở Tài chính hướng dẫn UBND cấp huyện về số liệu tỷ lệ thu ngân sách 3 năm gần nhất của cấp huyện (năm 2010, 2011, 2012).

+ Ban Dân tộc hướng dẫn UBND cấp huyện về số liệu dân tộc ít người (thiểu số) của các huyện, thành phố bao gồm các dân tộc trừ dân tộc Kinh tính đến ngày 31/12/2012 và các yếu tố đặc thù khác của cấp huyện.

+ Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện về số liệu dân số đơn vị hành chính cấp huyện tính đến hết ngày 31/12/2012.

- UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.

Giao cho Sở Nội vụ quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định.

2. Bước 2: Từ ngày 21/9/2013 đến ngày 20/10/2013

2.1. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh:

Sở Nội vụ chủ trì lập hồ sơ rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Mục II Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP.

2.2. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố chủ trì lập hồ sơ rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện theo Mục II Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP.

Riêng thành phố Lạng Sơn không tính điểm phân loại, nhưng phải lập hồ sơ có đủ 3 tiêu chí là dân số, diện tích và yếu tố đặc thù.

3. Bước 3: Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 31/12/2013

3.1. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh:

Sở Nội vụ vụ hoàn chỉnh hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh để trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2013.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ và kết quả rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lạng Sơn.

3.2. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

Phòng Nội vụ các huyện hoàn chỉnh hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện và Tờ trình của UBND huyện để trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2013.

UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ và kết quả rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.

 Đối với hồ sơ rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính của thành phố Lạng Sơn không phải thông qua HĐND ban hành Nghị quyết, nhưng UBND phải báo cáo để HĐND thành phố biết vào kỳ họp cuối năm 2013.

4. Bước 4: Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 01/02/2014

4.1. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh:

Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định.

4.2. Đối với việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

- Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/01/2014: UBND cấp huyện hoàn chỉnh các văn bản, biểu mẫu, hồ sơ rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để thẩm định .

- Từ ngày 11/01/2014 đến ngày 31/01/2014

+ Hội đồng thẩm định rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh xem xét hồ sơ trình tự, thủ tục và phương pháp tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định.

+ Sau khi có báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng Tờ trình của UBND tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Căn cứ vào Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức thực hiện. Quá trình tiến hành nếu có vướng mắc, phản ánh qua Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Bình

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn