Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Hai, 12/08/2013 - 06:55

Nhằm đánh giá toàn diện các quy định của pháp luật hiện hành về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và những kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL trên toàn tỉnh từ năm 2003 đến năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

 

Cán bộ huyện Chi Lăng tra cứu văn bản QPPL trên mạng Internet. Ảnh sưu tầm: http://baolangson.vn

 

Nội dung chính của Kế hoạch là đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước và các công tác phục vụ công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL; thống kê và đánh giá kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; đánh giá về tình hình tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, theo địa bàn và kiểm tra theo các nguồn thông tin. Đồng thời đánh giá những hạn chế của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; về thực trạng triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

 

Việc tổng kết được thực hiện tại cấp huyện và cấp tỉnh, theo đó UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổng kết của huyện, thành phố, tổ chức tổng kết và gửi báo cáo tổng kết về Sở Tư pháp. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gửi Báo cáo tổng kết về Sở Tư pháp để tổng hợp.

 

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết của toàn tỉnh, trình UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp đảm bảo theo đúng thời gian quy định ./.

 

                                                          Như Giang

 

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn