Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn

UBND TỈNH LẠNG SƠN

BCĐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Số: 1815/QĐ-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 03 tháng  9  năm 2008

 

 

  QUYẾT ĐỊNH

 V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

Phát triển Du lịch tỉnh Lạng SơnTRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

 Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2008 của UBND Tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

           Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 468/TTr-SVHTTDL ngày 22/8/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

           Điều 2. Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


                                                                                         TRƯỞNG BAN


                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                             Hứa Hạnh

 

 


UBND TỈNH LẠNG SƠN

BCĐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-BCĐ ngày  03/9/2008 của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn)

 Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         

          Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo PTDL với các cơ quan, đơn vị liên quan (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo PTDL)

           Điều 2. Hoạt động Ban chỉ đạo PTDL đảm bảo thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực có hiệu quả, nhằm từng bước củng cố và đưa ngành du lịch Lạng Sơn phát triển ngày càng lớn mạnh.

 

 Chương II

 PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

 

          Điêu 3. Trưởng Ban chỉ đạo PTDL có trách nhiệm:

           1. Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của Ban chỉ đạo PTDL, điều phối hoạt động của các Sở, ban ngành có liên quan đến việc hoạt động phát triển du lịch của tỉnh. Kiểm tra, giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc của các Sở, Ban ngành tham gia thực hiện các nội dung công việc liên quan đến hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn.

           2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban chỉ đạo PTDL; tuỳ từng cuộc họp cụ thể, khi thấy cần thiết mời thêm Lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp đó.

           3. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và từng Thành viên của Ban chỉ đạo; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Đôn đốc, kiểm tra việc thưc hiện nhiêm vụ đã giao cho các thành viên của Ban chỉ đạo.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ được giao.

           Điều 4. Phó trưởng Ban chỉ đạo PTDL có trách nhiệm:

1. Giúp Trưởng Ban tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PTDL; Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban trong thời gian đi công tác vắng khi được Trưởng ban uỷ quyền.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các thành viên Ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ chuyên viên giúp việc và chỉ đạo tổ chuyên viên giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban phân công.

 

          Điều 5. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm:

           1. Thay mặt Sở, Ngành thành viên chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và cùng Ban chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển du lịch thuộc chức năng quản lý của Sở, Ngành thành viên.

           2. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của Sở, Ngành mình về những vấn đề có liên quan đến phát triển du lịch để tập thể Ban chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban chỉ đạo tới Sở, Ngành mình.

           3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất  của Ban chỉ đạo và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo của Ban. Nếu vắng mặt trong các cuộc họp thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban chỉ đạo.

           4. Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của Sở, Ngành mình liên quan đến công tác du lịch khi Trưởng ban yêu cầu.

           5. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhịêm chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.

         

          Điều 6. Tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo PTDL:

Tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo PTDL tỉnh bao gồm chuyên viên của các Sở, Ban, Ngành thành viên tham gia, do Trưởng ban quyết định thành lập, đồng chí Trưởng phòng phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

Tổ chuyên viên có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo PTDL:

1. Giúp Ban chỉ đạo PTDL xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và các đề án về phát triển du lịch tỉnh, đồng thời chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp Ban chỉ đạo PTDL và giải quyết các công việc có liên quan theo yêu cầu của Thường trực Ban chỉ đạo PTDL.

2. Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Thường trực Ban chỉ đạo PTDL (báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác, hội họp, sơ kết và các hoạt động khác.v.v.) về phát triển du lịch.

3. Giúp Thường trực Ban chỉ đạo PTDL tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện công tác phát triển du lịch của các Sở, Ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Giúp thường trực Ban chỉ đạo PTDL triển khai các nội dung hoạt động của các Bộ, Ngành Trung ương về công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức về phát triển du lịch đến các cơ quan đơn vị cơ sở và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Trực tiếp xử lý, giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn do Thường trực Ban chỉ đạo PTDL yêu cầu có liên quan đến phát triển du lịch thuộc địa bàn tỉnh..

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo PTDL giao.

 

          Điều 7. Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo:

1. Thường trực Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo PTDL  làm việc tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, số 320 - Đường Bà Triệu - thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tạo điều kiện bố trí phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp cho bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo PTDL và tổ chuyên viên giúp việc làm việc có hiệu quả.

3. Quản lý khoản kinh phí do ngân sách cấp cho Ban chỉ đạo PTDL hoạt động theo đúng qui định.

 

          Điều 8. Quy định về sử dụng con dấu:

Trưởng Ban chỉ đạo PTDL ký các văn bản của Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo PTDL ký các văn bản của Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

 

Chương III

 CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

           Điều 9. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo PTDL quy định như sau:

           1. Các thành viên Ban chỉ đạo PTDL làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

 2. Ban chỉ đạo PTDL làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiêm cá nhân của Trưởng ban chỉ đạo PTDL; Phó trưởng ban chỉ đạo PTDL và mỗi thành viên Ban chỉ đạo PTDL.

          3. Tổ chức họp định kỳ theo quy định, khi cần thiết Trưởng ban chỉ đạo PTDL sẽ triệu tập cuộc họp bất thường.

          4. Những vấn đề không cần thiết phải đưa ra tập thể Ban chỉ đạo PTDL xem xét giải quyết, sẽ được giải quyết thông qua các cuộc hội ý giữa Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ  đạo PTDL và các thành viên có liên quan.

 

          Điều 10. Chế độ phối hợp công tác giữa Ban chỉ đạo PTDL với các Sở, Ban ngành.

1. Ban chỉ đạo thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến lĩnh vực du lịch. Các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố cử đại diện của mình tham gia các phiên họp mở rộng khi Ban chỉ đạo PTDL mời.

          2. UBND các huyện, thành phố nếu xây dựng kế hoạch hoặc dự án đầu tư phát triển du lịch (khu, điểm du lịch) tại địa bàn huyện thì gửi về Ban chỉ đạo PTDL để tổng hợp và theo dõi chỉ đạo.

 

          Điều 11. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin

1. Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố cần căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ban chỉ đao PTDL để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể về phát triển du lịch tại đơn vị mình và báo cáo về Thường trực Ban chỉ đao PTDL (Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch) để theo dõi, tổng hợp.

 2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm, hoặc yêu cầu đột suất, các Sở, Ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đóng tên địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch cùng các ý kiến đề xuất hoặc các biện pháp cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển du lịch tại cơ sở và đơn vị mình cho Thường trực Ban chỉ đao PTDL.

3. Định kỳ quí, 6 tháng, cả năm, Ban chỉ đạo chỉ đao PTDL có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động của Ban chỉ đao PTDL về UBND tỉnh.

 

          Điều 12. Chế độ hội họp:

          - Họp Ban chỉ đạo PTDL 6 tháng 1 lần; khi cần thiết họp đột xuất.

          - Sơ kết: 3 năm hoặc 5 năm 1 lần (theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tinh).

 

          Điều 13. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo:

 Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PTDL tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đao PTDL hàng năm cùng kinh phí hoạt động của ngành văn hoá Thể thao và Du lịch gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động theo quy định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          Điều 14. Các Thành viên Ban chỉ đạo PTDL, Thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Qui chế này.

           Điều 15. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban chỉ đạo PTDK) có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo tập thể Ban chỉ đạo PTDL xem xét giải quyết.

           Điều 16. Việc sửa đổi bổ sung Qui chế này do tập thể Ban chỉ đạo PTDL thảo luận và Trưởng ban xem xét quyết định./.

 

                                                                                         TRƯỞNG BAN


                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                        Hứa Hạnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn