Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực” (1846/VP-VX).

                                   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

                                                                                                      

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5027/BKHĐT-QLKTTW ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý vào dự thảo Đề án “Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực. Sau khi xem xét, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, góp ý kiến theo yêu cầu tại Công văn nêu trên, dự thảo Công văn góp ý của UBND tỉnh, gửi về Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/7/2013 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn