Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

V/v kết thúc giải quyết, chấm dứt khiếu nại vụ việc của ông Mông Văn Tăng

Thứ Hai, 22/07/2013 - 13:43
Ngày văn bản: 
17/06/2013

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại

 

Kính gửi: Ông Mông Văn Tăng

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn khiếu nại không ghi ngày, tháng, năm của ông Mông Văn Tăng (do Thanh tra Chính phủ chuyển đến tại Văn bản số 2164/TTCP-C.I ngày 26/7/2010), địa chỉ: Tổ 6, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

Căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 11/11/2011; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8061/VPCP-KNTN, ngày 10/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt khiếu nại và chấm dứt các loại đơn đã giải quyết hết thẩm quyền; Công văn số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 về việc hướng dẫn thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

 

Sau khi xem xét  nội dung đơn khiếu nại; UBND tỉnh Lạng Sơn nhận thấy đơn của ông Mông Văn Tăng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật và đã được UBND tỉnh thống nhất với Thanh tra Chính phủ tại Biên bản ngày 22/10/2012. Trên cơ sở nội dung đã thống nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Cao Lộc tổ chức thực hiện. Ông Mông Văn Tăng đã nhận đủ số tiền hỗ trợ về đất cho gia đình ông, đồng thời có Bản cam kết chấm dứt mọi thắc mắc khiếu kiện đến các cấp, các ngành, các cơ quan nhà nước đối với việc thu hồi 1.169,4m2 đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp địa phương số II thuộc địa bàn thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Bản cam kết ngày 30/5/2013).

 

Vậy UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kể từ ngày 17/6/2013 các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết đối với đơn khiếu nại của ông Mông Văn Tăng. Yêu cầu ông Mông Văn Tăng thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành ngày 16/9/2003.

 

Ông có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.  

                                                                                                    

 

 TM. UBND TỈNH LẠNG SƠN

  CHỦ TỊCH

 

  Vy Văn Thành

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn