Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

    ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH LẠNG SƠN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

      Số : 62/KH-UBND                      Lạng Sơn, ngày 11  tháng 7  năm 2013

                         

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

  

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đã được Chính phủ và UBND tỉnh Lạng Sơn quy định và cụ thể hóa tại các văn bản:

          + Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

          + Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Lạng sơn, Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạnớnơn giai đoạn 2011-2020;

          + Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Lạng sơn, ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng sơn giai đoạn 2011-2015;

          + Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh Lạng sơn, ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng sơn năm 2013.

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế của các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

          - Nâng cao chỉ số cải cách hành chính hằng năm của tỉnh.

          2. Yêu cầu

          - Xác định rõ những công việc cần làm, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các ngành, các cấp.

          - Đề ra các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg cụ thể, thiết thực và có tính khả thi, huy động được các nguồn lực phục vụ cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

      

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và của tỉnh

- Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và của tỉnh đến các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Thời gian: Trong tháng 8/2013.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

Thời gian: Trong tháng 8/2013.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc thực hiện về công tác cải cách hành chính. Góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) được Bộ Nội vụ công bố hằng năm.

Thời gian: Thường xuyên.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 6 nội dung cải cách hành chính

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ và tỉnh ban hành, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Trong đó, triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và niêm yết công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08//6/2010 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013. Có ý kiến đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định không còn phù hợp, không cần thiết, rườm rà, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại. Trên cơ sở đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính hằng năm của tỉnh.

Thời gian: Thường xuyên.

4. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, tăng cường giới thiệu các hoạt động và kết quả thực hiện cải cách hành chính trên chuyên mục, chuyên trang: cải cách hành chínhcải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng sơn và trên trang thông tin điện tử của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của bộ máy hành chính các cấp.

Thời gian: Thường xuyên.

5. Tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện cải cách hành chính

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính của cơ quan cấp trên đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới, kể cả tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung thực hiện cải cách hành chính vào tiêu chí xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch và Phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị mình; trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm.

2. Giám đốc Sở Tài chính xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực và bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

3. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo và kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

4. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tình hình và kết quả thực hiện hằng quý; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của kế hoạch, chủ động báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, quyết định ./.

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Bình

 

Đính kèmDung lượng
Phu luc kem theo.doc82.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn