Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắpgói thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Vân Nham thuộc dự ángói thầu: Phòng khám đa khoa

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH LẠNG SƠN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 2177/QĐ-UBND                     Lạng Sơn, ngày   30  tháng 10 năm 2009
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp
gói thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Vân Nham thuộc dự án
Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Hữu Lũng - giai đoạn II.
 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
     Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 487/BC-SKHĐT ngày 28/10/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Vân Nham thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Hữu Lũng - giai đoạn II, với nội dung như sau:
1- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Xây dựng Thái Phát.
2- Giá trúng thầu: 3.806.198.000 đồng.
3- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn gía.
4- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thầu, kèm theo dự thảo hợp đồng xây lắp tới Nhà thầu có tên trên và thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 
KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
 
PHÓ CHỦ TỊCH
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP, TH, KTN, NĐ;
 
 
- Lưu VT.TQT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Bình
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn