Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phê duyệt đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập, tỉnh Lạng sơn.

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH LẠNG SƠN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Số: 2173/QĐ - UBND              Lạng Sơn, ngày   30 tháng 10 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã
thuộc các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập, tỉnh Lạng sơn.
 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Công văn số 2926/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/8/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kinh phí xây dựng HSĐC, CSDL quản lý đất đai;
          Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Phê duyệt Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh Lạng Sơn;
          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 584/BC-STNMT ngày 31/7/2009; đề nghị củaGiám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 523/TTr-STC-HCSN ngày 20/10/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau:
1. Tên dự án:Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn .
2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.
          3. Quy mô đầu tư:
          a) Xây dựng lưới địa chính: 10 cụm lưới gồm 586 điểm.
          b)Đo vẽ bản đồ địa chính: 34.061,0 ha, gồm:
                    - Tỷ lệ 1/1000: Diện tích 25.195,ha;
- Tỷ lệ 1/5000: Diện tích 8.866,ha.
          c) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 68.109 giấy, gồm:
          - Cấp mới: 31.016 giấy.
          - Cấp đổi: 37.093 giấy.
          d) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: 636.422 thửa đất.
4. Tổng kinh phí thực hiện: 121.152.947.020,đồng (Một trăm hai mươi mốt tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi bẩy nghìn, hai mươi đồng). Trong đó:
a) Thành lập bản đồ địa chính:                                
71.800.087.090,đồng;
b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:             22.713.754.181,đồng;
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính:                          5.635.516.810,đồng;
d) Khảo sát lập Thiết kế KT- DT:                                   576.330.058,đồng;
e) Kiểm tra nghiệm thu:                                                3.900.570.710,đồng;
f) Thu nhập chịu thuế tính trước:                                5.508.214.695,đồng;
g) Thuế giá trị gia tăng [(a+b+c+d+e+f)x10%]:        11.013.447.354,đồng;
h) Bồi thường đất, hoa mầu để xây dựng mốc địa chính:   5.026.122,đồng.
5.Nguồn vốn đầu tư:
a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% (theo Công văn số 2926/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/8/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
b) Ngân sách địa phương đầu tư 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, sự nghiệp địa chính và nguồn hỗ trợ khác.
6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009 đến hết năm 2012.
          Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập, trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án và triển khai thực hiện tiếp các bước theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập và Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- BCHQS tỉnh, BCHBĐBP tỉnh;
- PVP, TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, XD. VCS.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ. CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Bình
           
 
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn