Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (1333/VP-KTN).

                               Kính gửi:

                                                  - Sở Tài nguyên và Môi trường;

                                                  - UBND các huyện, thành phố.

                                                   

 

          UBND tỉnh nhận được Công văn số 810/UBKHCNMT13 ngày 03/6/2013 của Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc đề nghị gửi báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xem xét, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, để báo cáo Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; dự thảo gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/6/2013.

 

(Nội dung báo cáo theo Công văn số 810/UBKHCNMT13 ngày 03/6/2013 của Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường gửi kèm trên eoffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn