Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 (511/UBND-KTTH).

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

          Thực hiện Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013;

UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:

 

          Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị được giao dự toán NSNN năm 2013 chủ động rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi đã được giao để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 nhằm chủ động điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN trong những tháng cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013.

 

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị xác định số tiết kiệm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6684/BTC-NSNN; xác định số tiết kiệm chi của tỉnh Lạng Sơn và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về số tiết kiệm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 để gửi Bộ Tài chính, thời gian hoàn thành trước ngày 14/6/2013.

 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn