Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (1253/VP-KTN).

 Kính gửi:   

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Thực hiện Công văn số 1610/BNN-KTHT ngày 15/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn