Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

QĐ ban hành Quy chế chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh LS

UBND TỈNH LẠNG SƠN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VĂN PHÒNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  91/QĐ-VP                              Lạng Sơn, ngày  06  tháng 8  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản

 công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

____________

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 460/HDLN-STC-SNV ngày 19/5/2006 của Sở Tài chính, Sở Nội vụ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị,  ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn cơ quan;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 72/QĐ- VPUBND ngày 24/10/2006 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                            

                                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                           Đào Đức Hoan   

Đính kèmDung lượng
QCchitieu.doc64.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn