Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013 (421/UBND-TH).

                    Kính gửi:

                                   - Các sở, ban, ngành;

                                   - UBND các huyện, thành phố.

 

 

          Thực hiện nội dung Công văn số 3654/VPCP-TH ngày 09/5/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013, theo đúng yêu cầu tại Công văn số 3654/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ. Dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10/6/2013 để xem xét, báo cáo Chính phủ đúng thời hạn.

 

2. Giao các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013 theo đúng tinh thần Công văn trên. Báo cáo của các cơ quan gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 05/6/2012 để tổng hợp.

 

Công văn số 3654/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ được gửi kèm theo qua Văn phòng điện tử (eOffice) và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện đúng yêu cầu trên../

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn