Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu:Xây dựng 04 điểm trường huyện Lộc Bình.

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH LẠNG SƠN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 2134/QĐ-UBND             Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2009
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu:
Xây dựng 04 điểm trường huyện Lộc Bình.
 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
      Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 467/BC-SKHĐT ngày 19/10/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng 04 điểm trường huyện Lộc Bình, với nội dung như sau:
1- Đơn vị trúng thầu: Công ty  TNHH Thái Sơn.
2- Giá trúng thầu: 1.713.749.000 đồng.
3- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn gía.
4- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thầu, kèm theo dự thảo hợp đồng xây lắp tới Nhà thầu có tên trên và thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 
KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận: 21b
 
PHÓ CHỦ TỊCH
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP, TH, VX, NĐ;
 
 
- Lưu VT.TQT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hứa Hạnh
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn