Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT (1072/VP-KTN).

                         Kính gửi:

                                         - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;

                                         - Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn;

                                         - Công an tỉnh;

                                         - UBND các huyện, thành phố.                                                   

         

                  

         UBND tỉnh nhận được Công văn số 1670/BTNMT-TCMT ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư  số 01/2012/TT-BTNMT. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

         1. Yêu cầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung đã giao tại Công văn số 1052/UBND-KTN ngày 03/11/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

 

         2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản; dự thảo báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/7/2013.

 

        Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn