Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013

 

       UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 


Số: 44/KH-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                Lạng Sơn, ngày  26 tháng 4  năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

 các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013

  

Căn cứ Thông báo số 970/TB-BVHTTDL, ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Hướng dẫn số 1101/HD-BVHTTDL, ngày 02/4/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II;

Căn cứ Công văn số 2834/VPCP-KGVX, ngày 10/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014;

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua việc tổ chức hội nghị các cấp nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của gia đình, công tác xây dựng gia đình văn hóa là động lực quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong thời kỳ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới.

- Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp sẽ là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của các gia đình văn hóa xuất sắc, đồng thời có tác dụng tích cực trong việc đề cao các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, khẳng định hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, làm cho quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa.

- Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc về tình hình triển khai thực hiện phong trào “xây dựng gia đình văn hóa” trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố và tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2007-2012 để rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

- Tôn vinh, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc ở các cấp trên địa bàn tỉnh, bầu chọn đại biểu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tham gia toàn quốc lần thứ II, năm 2013 nhằm động viên, cổ vũ khích lệ phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.  

2. Yêu cầu

- Hội nghị cần được tổ chức từ các xã, phường, thị trấn đến cấp tỉnh, sau đó tham gia hội nghị toàn quốc. Các cấp tổ chức hội nghị với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, phù hợp, đảm bảo trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi như là ngày hội gia đình văn hóa của toàn dân tại cộng đồng. Đẩy mạnh công tác truyên truyền bằng nhiều hình thức trước, trong và sau hội nghị.

- Các cơ sở lựa chọn các gia đình tham gia hội nghị phải thực sự là những gia đình điển hình tiên tiến xuất sắc, có ảnh hưởng và tác dụng làm nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại địa phương trong giai đoạn 2007 - 2012; đảm bảo đầy đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định, tiến độ thời gian thực hiện; Đại biểu được bầu chọn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động tại hội nghị cấp trên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁC CẤP

* Đối với cấp tỉnh (Tỉnh tổ chức hội nghị có Chương trình chi tiết riêng).

* Đối với cấp xã, cấp huyện: Tuỳ theo điều kiện cụ thể nếu không có điều kiện tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp mình năm 2013 thì tiến hành chọn cử đại biểu tham dự hội nghị cấp trên. Chỉ đạo phối hợp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng thiết thực góp phần quảng bá cho phong trào.

1. Nội dung chương trình hội nghị gồm:

- Báo cáo đánh giá tổng quan công tác xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2007-2012. Báo cáo những kinh nghiệm hay, những giải pháp tốt, những đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai xây dựng gia đình văn hóa (đề cương báo cáo sẽ có hướng dẫn sau).

- Tham luận của các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Bình chọn đại biểu đi dự hội nghị cấp trên.

- Phát biểu chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền.

2. Thời gian, thành phần, số lượng đại biểu:

a) Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):

- Thời gian: 01 buổi, hoàn thành xong trong tháng 5 đầu tháng 6/2013.

- Thành phần: Các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đã được lựa chọn từ thôn, khối phố; lãnh đạo Đảng, chính quyền và toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã; mời đại diện thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện trực tiếp phụ trách địa bàn xã dự và  chỉ đạo.

- Số lượng đại biểu: tùy thuộc vào điều kiện thực tế của các xã, phường, thị trấn.

b) Các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện):

- Thời gian: 01 buổi, hoàn thành xong trước 30/6/2013.

- Thành phần: các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đã được lựa chọn từ cấp xã; lãnh đạo Đảng, chính quyền, toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện; mời đại diện thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp phụ trách địa bàn huyện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

- Số lượng: căn cứ vào điều kiện thực tế, Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố ấn định số lượng đại biểu cụ thể, nhất là số lượng khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

c) Cấp tỉnh:

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến khoảng cuối tháng 7/ 2013.

- Thành phần:

+ Các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đã được lựa từ cấp huyện (01 đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc/01 đơn vị cấp xã). Mỗi đơn vị cấp xã được lựa chọn 01 đại biểu đại diện gia đình tiêu biểu xuất sắc. Việc bình chọn do cấp xã đề xuất theo đúng tiêu chí đã được đề ra. Cấp huyện thẩm định, xem xét phê duyệt;

+ Đại diện Lãnh đạo đảng, chính quyền, toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và một số ngành, đơn vị liên quan khác;

+ Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương, phóng viên các cơ quan báo, đài của tỉnh, báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để đưa tin;

+ Mời đại biểu cấp huyện 04 người: Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Hội Liên hiệp phụ nữ.

- Số lượng: Khoảng 350 đại biểu.

d) Tham dự hội nghị toàn quốc:

- Thời gian: 02 ngày, cuối quý III, đầu quý IV;

- Thành phần đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham gia Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2: Tổng số 15 người; trong đó:

+ Đại biểu cấp tỉnh 04 người: Trưởng (hoặc phó) Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 +  Đại biểu cấp huyện 11 người: Mỗi đơn vị cấp huyện được lựa chọn 01 đại biểu đại diện gia đình tiêu biểu xuất sắc. Việc bình chọn do cấp huyện đề xuất theo đúng tiêu chí đã được đề ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét chấp thuận).

III. THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ CÁC CẤP

1. Tiêu chí Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

a) Tiêu chí bình xét gia đình văn hóa:

Việc bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa căn cứ vào Thông tư số 12/2011/BVHTTDl, ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

b) Tiêu chí bình xét gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng tại hội nghị các cấp:

- Là những gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa ít nhất trong 3 năm liên tục 2010-2012. Trường hợp chưa đủ thời gian trên song có thành tích thật đặc biệt xuất sắc, nổi trội, là tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng, được cộng đồng suy tôn, ghi nhận sẽ được Ban Chỉ đạo các cấp xem xét cụ thể và bình xét.

- Có thành tích thật tiêu biểu xuất sắc đại diện cho nhiều thành phần như: các gia đình lão thành cách mạng, gia đình đối tượng chính sách, nông dân, công nhân lao động, cán bộ viên chức, trí thức, lực lượng vũ, tiểu thương, dân tộc, tôn giáo…

2. Hình thức khen thưởng tại hội nghị các cấp:

- Cấp xã: Giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cấp huyện: Giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cấp tỉnh: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Toàn quốc: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Lưu ý những gia đình đề nghị Trung ương khen thì các cấp địa phương không đề nghị tỉnh khen nữa, Ban Tổ chức Hội nghị tỉnh mời đến dự Hội nghị tỉnh và tuyên dương.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: thực hiện theo Luật Thi đua khen thưởng.

IV. CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI NGHỊ TỈNH

2. Nội dung các hoạt động trước hội nghị

a) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; biên bản họp xét, trong đó nêu rõ, gia đình nào đề nghị được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị Trung ương.

- Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh giai đoạn 2007-2012.

 - Báo cáo thành tích của các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

- Danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng của các gia đình văn hóa tiêu biểu.

- Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/7/2013.

b) Xuất bản tập sách về những gương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của tỉnh giai đoạn 2007 - 2012:

Trên cơ sở báo cáo thành tích của các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn đề nghị khen thưởng tại hội nghị tỉnh, toàn quốc, các huyện thành phố cử người biên tập lại báo cáo, viết theo thể ký, phóng sự trong khuôn khổ 02 trang đánh máy A4 kèm theo ảnh chân dung, ảnh phản ánh sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của gia đình… Mỗi huyện, thành phố viết về 03 gia đình khen thưởng tại hội tỉnh để đưa vào tập sách những gương gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh và 01 gia đình khen thưởng tại hội nghị toàn quốc để gửi cho Trung ương. Thời gian gửi về Sở cùng với hồ sở đề nghị khen thưởng.

c) Xây dựng phóng sự về phong trào xây dựng gia đình văn hóa, các gương gia đình văn hóa điển hình tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.

đ) Tuyên truyền gương gia đình văn hóa điển hình tiêu biểu xuất sắc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các hoạt động trong hội nghị

a) Trưng bày một số hình ảnh hoạt động của phong trào xây dựng gia đình văn hóa: mỗi huyện, thành phố gửi 08 ảnh cỡ 30 x 45cm để tham gia trưng bày, triển lãm một số hình ảnh hoạt động về phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Thời gian gửi về Sở trước khi tổ chức hội nghị 10 ngày.

b) Tổ chức giao lưu đối thoại trực tiếp với các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và thực hiện truyền hình trực tiếp để kịp thời tuyên truyền cổ vũ phong trào.

4. Kinh phí tham gia hội nghị tỉnh:

- Kinh phí đưa đón đại biểu các gia đình đi, về dự Hội nghị tỉnh do cấp huyện chịu trách nhiệm.

- Kinh phí ăn, ngủ của đại biểu gia đình trong thời gian diễn ra Hội nghị tại tỉnh do Ban Tổ chức Hội nghị tỉnh chịu trách nhiệm.

- Kinh phí dự hội nghị tỉnh của các đại biểu hưởng lương Nhà nước theo quy định tài chính hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2013 chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các huyện, thành phố và báo cáo thường xuyên với Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức hội nghị tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp mình năm 2013 đạt két quả tốt.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai tổ chức Hội nghị tại cơ sở đảm bảo nội dung thiết thực./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Tô Hùng Khoa

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn