Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự họp với Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án Hồ chứa nước Bản Lải (129/GM-UBND).

GIẤY MỜI

Dự họp với Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 - Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn về dự án Hồ chứa nước Bản Lải

 

  

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác lập dự án đầu tư Hồ chứa nước Bản Lải (theo đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 tại văn bản số 78/BQL2-A203 ngày 23/4/2013) với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

- Lãnh đạo UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện phòng Kinh tế chuyên ngành.

- Đại diện Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 2; cán bộ theo dõi của Ban và đại diện đơn vị tư vấn phản biện, tư vấn thiết kế dự án (do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 mời).

          2. Thời gian: 14 giờ ngày 07 tháng 5 năm 2013 (thứ Ba).

          3. Địa điểm: Phòng họp A tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn.

4. Công tác chuẩn bị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tài liệu, báo cáo có liên quan đến dự án để phục vụ cuộc họp (20 bộ); các thành phần dự họp khác chuẩn bị ý kiến tham gia theo nội dung làm việc tại văn bản số 78/BQL2-A203 ngày 23/4/2013 của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 (văn bản số 78/BQL2-A203 ngày 23/4/2013 gửi kèm trên eOffice).

Kính mời các đồng chí trong thành phần mời đến dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn