Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc nâng cao hiệu quả công tác TCD, GQKN, TC (354/UBND-TCD).

                   Kính gửi:

                                   - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh;

                                   - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

 

Thời gian qua các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều biện pháp tích cực triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp vẫn còn; một số ngành, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức tiếp công dân, chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh; có nơi người đứng đầu cơ quan, tổ chức còn ngại đối thoại với công dân, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; có vụ việc giải quyết chưa đảm bảo quy trình, không đúng thời hạn quy định, dẫn đến vụ việc kéo dài, không dứt điểm; thiếu kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc, không kịp thời các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thường xuyên…

 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tại Thông báo Kết luận số 85/TB-VPCP ngày 28/2/2013 của Văn phòng Chính phủ) và để khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm chấn chỉnh và từng bước nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án 858/QĐ-TTg ngày 18/6/2010, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh về đổi mới công tác tiếp công dân. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính phải coi công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

 

2. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý thực hiện tốt công tác tiếp công dân: Xây dựng, ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế tiếp công dân; kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết, có kiến thức nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân thường xuyên; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân. Đảm bảo điều kiện vật chất cần thiết cho Trụ sở, nơi tiếp tiếp công dân.

 

3. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định tiếp công dân định kỳ theo quy định; tăng cường tổ chức tiếp công dân tại cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên, hội viên chấp hành đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

 

4. Mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân phải được xem xét, giải quyết nghiêm túc, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; trong quá trình giải quyết phải tăng cường gặp gỡ, đối thoại với công dân, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm gây bức xúc trong nhân dân. Tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài để tập trung chỉ đạo, phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm, triệt để giải quyết dứt điểm từng vụ việc, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện kịp thời các kết luận xử lý tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

 

5. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo; đặc biệt những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương để tham mưu giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất trật tự tại nơi công cộng, khu vực trụ sở các cơ quan Nhà nước.

 

6. Khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở các cơ quan Trung ương. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có công dân đi khiếu nại, tố cáo phải phân công cán bộ lãnh đạo cùng với lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan ở tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành chức năng của Trung ương bàn biện pháp giải quyết và đưa công dân về địa phương, không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.   

 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá chất lượng cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức hàng năm. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn