Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Cung cấp thông tin để triển khai xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp (824/VP-KTN).

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

 

 

Thực hiện Công văn số 923/BKHCN-TĐC ngày 09/4/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp thông tin để triển khai xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp giai đoạn đến năm 2020, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cung cấp thông tin về Bộ Khoa học và Công nghệ theo yêu cầu tại Công văn nêu trên.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo và gửi kèm Công văn số 923/BKHCN-TĐC ngày 09/4/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Hệ thống Văn phòng điện tử) để Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn