Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (280/UBND-KTN).

 Kính gửi:

 

- Các Ban đảng, Đoàn thể của tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;

- Các Huyện ủy, Thành ủy.

 

 

 Thực hiện Thông báo số 2281-TB/VPTU ngày 15/3/2013 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 5115-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Ban đảng, Đoàn thể của tỉnh; các Sở, Ban, ngành của tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo sơ kết và xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông thôn như sau:

 

Nội dung Báo cáo cần bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình hành động số 30-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 7 (khóa X); Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/9/2009 về triển khai thực hiện chương trình hành động số 30-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, địa phương để phân tích đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết (yêu cầu có số liệu so sánh năm 2008 và kết quả ước thực hiện đến hết năm 2013).

 

Việc đánh giá các mục tiêu của Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng thực tế. Chỉ rõ những mặt được, chưa được từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất những chủ trương, cơ chế chính sách và giải pháp khả thi cho các năm 2014, 2015 và đến năm 2020 phù hợp thực tiễn của địa phương. (Có đề cương báo cáo kèm theo).

 

          Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức sơ kết tại cơ quan và gửi báo cáo sơ kết về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn bản và thư điện tử (địa chỉ Email: phungdiep86@gmail.com) trước ngày 15/6/2013 để tổng hợp, xây dựng báo cáo./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn