Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 (720/VP-KTN).

                                           Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

                                                           - Sở Tài chính.

 

 

         UBND tỉnh nhận được Công văn số 1071/BTNMT-KH ngày 26/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính  hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 của UBND tỉnh; dự thảo Kế hoạch gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/6/2013.

 

(Công văn số 1071/BTNMT-KH ngày 26/3/2013 gửi kèm trên e0ffice)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn