Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015 (87/GM-UBND).

GIẤY MỜI

Họp xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015

 

  

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015, triệu tập cuộc họp của Hội đồng với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015 (theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Chuyên viên Phòng Kinh tế chuyên ngành - Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Chính sách - Ban Dân tộc.

2. Nội dung: Rà soát, xét duyệt các thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015 theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thời gian: 8 giờ 00’, ngày 28 tháng 3 năm 2013.

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

5. Phân công nhiệm vụ:

- Các Ủy viên Hội đồng tư vấn chủ động cập nhật, in ấn, nghiên cứu tài liệu trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp (tài liệu được gửi kèm trên eOffice).

- Ban Dân tộc chuẩn bị 15 bộ hồ sơ, tài liệu họp.

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp.

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn