Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

  UỶ BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH LẠNG SƠN                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 25/ KH-UBND                                  Lạng Sơn, ngày 18 tháng  3   năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

 

 

          Thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/ 4/ 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2013 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh đang có hiệu lực thi hành và những văn bản mới được ban hành trong năm 2012, 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật.

          2. Công tác PBGDPL cần được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng; coi trọng công tác phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật; lồng ghép PBGDPL với phong trào vận động quần chúng tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành

a) Phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội ban hành trong năm 2012, trọng tâm gồm: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Bộ luật Lao động; Luật Giá; Luật Công đoàn; Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng… và các Luật mới sẽ được Quốc hội ban hành trong năm 2013.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tiếp tục phổ biến các văn bản Luật khác thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực: nhà ở, đất đai; an toàn giao thông; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng cháy, chữa cháy; bình đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm, quốc phòng - an ninh...

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Phổ biến việc tổng kết thi hành Hiến pháp và Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh

a) Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” (theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian: Cả năm.

d) Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh.

f) Các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/2011/CT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổng hợp, xây dựng Danh mục sách pháp luật để bổ sung sách, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp- Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

c) Rà soát, thống kê, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục gắn công tác PBGDPL với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

b) Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

8. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2013 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị mình (xong trong tháng 3/2013). Cần chú trọng đến việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Bố trí kinh phí, cán bộ có năng lực, trình độ để thực hiện công tác PBGDPL.

Ngoài trách nhiệm chung trong công tác PBGDPL, các cơ quan đơn vị sau còn có trách nhiệm:

2.1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh giúp Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2013; định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế trong các sở, ban ngành, doanh nghiệp, cán bộ Tư pháp các huyện, thành phố; Biên soạn các loại tài liệu PBGDPL như: sách hỏi đáp pháp luật, sổ tay pháp luật, đề cương, băng cassette, đĩa CD, tờ gấp PBGDPL; tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai thực hiện mô hình sinh hoạt "Ngày pháp luật" trên địa bàn.

Định kỳ giúp Hội đồng PHPBGDPL tỉnh  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng PHPBGDPL của Chính phủ về kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo Hội đồng PHPBGDPL tỉnh trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quản lý tốt hoạt động báo chí, xuất bản, internet phục vụ cho hoạt động PBGDPL.

          2.3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động; xây dựng pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan văn hoá, thôn, bản, khối phố văn hoá, gia đình văn hoá.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn công tác giảng dạy pháp luật trong các nhà trường; thường xuyên kiểm tra đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân, Đạo đức... trong các nhà trường. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Đạo đức và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong nhà trường.

2.5. Sở Tài chính trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị, thẩm định cân đối kinh phí, lập dự toán trình UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí cho công tác PBGDPL ở tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan tài chính cấp dưới tham mưu giúp UBND cùng cấp cân đối ngân sách bảo đảm kinh phí chi cho công tác PBGDPL và công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

2.6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, củng cố và phát triển lực lượng cộng tác viên viết tin, bài về pháp luật.

2.7. Sở Nội vụ phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

          2.8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường  tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp các ban, ngành liên quan tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trên cơ sở kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL (xong trong tháng 3/2013) và tổ chức triển khai thực hiện PBGDPL cho các đối tượng thuộc địa bàn quản lý của mình. Kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và công tác hoà giải cơ sở.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật ở thôn, khối phố; các tổ hoà giải ở cơ sở; củng cố và nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hoá ở cơ sở trong hoạt động PBGDPL; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên.

          Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          1. Định kỳ 6 tháng, năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL với Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Tư pháp), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6, báo cáo năm gửi trước ngày 30/11.

          2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và thường trực Hội đồng PHPBGDPL của Chính phủ.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được bố trí trong Dự toán chi ngân sách của tỉnh năm 2013.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch đối với các mục thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được bố trí từ nguồn kinh phí triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch căn cứ theo quy định tại các Quyết định ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đó.

          Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Tô Hùng Khoa

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn