Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2012

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số: 219 /QĐ-UBND

            Lạng Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2012

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

      Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

      Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

      Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 31/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

      Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

      Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2012;

      Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 26/TTr-SNV ngày 29 tháng 01 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2012 đối với UBND huyện Văn Lãng.

(Có biểu tổng hợp đính kèm)

      Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Vy Văn Thành

 

Đính kèmDung lượng
Kem QD thay doi nhu cau tuyen dung CC (Vang Lang).xls16.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn