Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Tài chính

UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LẠNG SƠN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  1993/QĐ-UBND                    Lạng Sơn, ngày   07   tháng 10 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Tài chính

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2005;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số: 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ V/v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài chính về Ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số: 170 /BC-STC ngày 01/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Tài chính với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Tài chính.

2. Giá gói thầu: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn)

3. Nguồn kinh phí: Theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

Thực hiện dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo hình thức chỉ định thầu theo Điều 20 Luật đấu thầu năm 2005.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 10 năm 2009.

6. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Sở Tài chính (chủ đầu tư): Phê duyệt hồ sơ chỉ định thầu; Quyết định chỉ định thầu.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện các bước tiếp theo về thủ tục hồ sơ theo quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                   

                                                                                  

Nơi nhận:                                                                                               KT.CHỦ TỊCH

-Như Điều 3;                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

-CT,PCT UBND tỉnh;

-PVP, KTTH, TH;

-Lưu VT.

 

 

                                                                                             Dương Thời Giang 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn