Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  12/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 01  năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

 

  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015,

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 như sau:

 

I. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 

 

TT

Nội dung nhiệm vụ chủ yếu

 

Đơn vị thực hiện

 

QUÝ I

1

Chỉ đạo, đôn đốc các cụm thi đua và các đơn vị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2012 và ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua năm 2013.

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

2

Tổng kết công tác TĐKT năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

- UBND tỉnh;

- Các đơn vị.

3

Ban hành Kế hoạch công tác TĐKT năm 2013.

- UBND tỉnh;

- Các đơn vị.

4

- Tổ chức triển khai đăng ký thi đua;

- Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2013 với Chính phủ, Hội đồng TĐKT TW, Ban TĐKT TW; đăng ký Cờ thi đua Chính phủ năm 2013.

- UBND tỉnh;

- Các đơn vị;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

5

Phát động phong trào thi đua năm 2013.

- UBND tỉnh;

- Các đơn vị.

6

Thông báo phân khối, cụm thi đua của tỉnh năm 2013.

- UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

7

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT và chấm điểm thi đua năm 2012 của tỉnh gửi cụm thi đua 7 tỉnh.

- VP UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

8

Họp Hội đồng TĐKT tỉnh xét khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, cống hiến.

- Hội đồng TĐKT tỉnh

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

9

Tổ chức gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân 2013.

- UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

10

- Hội đồng Khoa học sáng kiến tỉnh tổ chức chấm điểm, đánh giá, xem xét quyết định công nhận sáng kiến năm 2012.

- Hội đồng TĐKT tỉnh họp xét, quyết định công nhận CSTĐ cấp tỉnh năm 2012.

- Hội đồng KHSK tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; - Các đơn vị liên quan

11

Họp Hội đồng TĐKT tỉnh xét khen thưởng kế hoạch năm 2012 của UBND tỉnh.

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

12

Tham gia hội nghị tổng kết công tác TĐKT cụm 7 tỉnh biên giới phía bắc tại tỉnh Lai Châu.

- UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ

13

Trình khen thưởng bậc cao (đợt 1) cho các sở, ban, ngành, đơn vị.

- UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

14

Ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;

- Các đơn vị liên quan.

15

Ban hành hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

- UBND tỉnh;

- Sở NN & PTNT

- Sở  Nội vụ, Ban TĐKT;

QUÝ II

16

Tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013)

- UBND tỉnh;

- Các đơn vị.

17

Hướng dẫn xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

- HĐTĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

18

Hướng dẫn xét, công nhận và đề nghị công nhận Chiến sỹ thi đua các cấp.

- HĐTĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

 

19

Khen thưởng học sinh, giáo viên đạt giải cao tại các kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia.

- UBND tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ban TĐKT Sở Nội vụ.

20

Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cụm thi đua của tỉnh sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2013.

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Các đơn vị;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

21

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2013.

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

 

QUÝ III

22

Xây dựng báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm của tỉnh.

- UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ

23

Tham gia Hội nghị sơ kết công tác TĐKT cụm 7 tỉnh.

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ, Ban TĐKT

24

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2013.

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Các đơn vị liên quan;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

25

Tiếp nhận, thẩm định, xem xét quyết định khen thưởng thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013.

- UBND tỉnh;

- HĐ TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

26

Trình khen thưởng bậc cao (đợt 2) ngành Giáo dục và - Đào tạo.

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

27

Hội đồng KHSK tỉnh tổ chức chấm điểm đánh giá, xem xét quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2012 – 2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Hội đồng KHSK tỉnh;

- Ban TĐKT Sở Nội vụ.

- Các đơn vị liên quan.

28

Họp Hội đồng TĐKT tỉnh xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2012 - 2013.

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT Sở Nội vụ.

29

Các ngành xây dựng quy định phong trào thi đua yêu nước theo lĩnh vực công tác, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành.

- UBND tỉnh;

- Các ngành liên quan;

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ

30

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

- Các đơn vị

QUÝ IV

 

31

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013.

- HĐ TĐKT tỉnh;

- Các đơn vị liên quan;

- Ban TĐKT Sở Nội vụ.

32

Chỉ đạo, đôn đốc các cụm thi đua, các đơn vị tổng kết công tác TĐKT, bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

- HĐTĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ

33

Xây dựng báo cáo tổng kết công tác TĐKT của tỉnh năm 2013, nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2014.

- UBND tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ

34

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2014

- UBND tỉnh

- Các đơn vị

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ

 

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, các phong trào thi đua, gắn công tác thi đua, khen thưởng với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, qua đó động viên, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp về công tác  thi đua, khen thưởng; kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở để xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, cụ thể:

- Xây dựng Kế hoạch và phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng;

- Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, các chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua, giữa các đơn vị trực thuộc do ngành mình quản lý. Khuyến khích đăng ký thi đua bằng các công trình, sản phẩm, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

- Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của tỉnh, các địa phương, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Nội dung thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hoá các nhiệm vụ thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương, đơn vị, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh;

- Gắn công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi đua và bình xét khen thưởng; tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công tác tổ chức các phong trào thi đua để vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đua; coi trọng công tác tổ chức ký kết, sơ kết, tổng kết, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tránh tình trạng phát động phong trào thi đua mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc nắm tình hình các phong trào thi đua và việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng ở cấp, ngành, đơn vị mình, kịp thời có biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng;

- Mỗi cấp, ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng được ít nhất 30% số đơn vị thuộc cấp mình, ngành mình quản lý. Cụm thi đua duy trì hình thức kiểm tra chéo thẩm định kết quả chấm điểm thi đua cuối năm đối với 100% đơn vị trong cụm.

 - Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục công nhận danh hiệu thi đua; quy trình, thủ tục khen thưởng, trong đó đặc biệt chú ý khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, tránh khen thưởng tràn lan. Phát hiện và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến.

          3. Ngoài việc tổ chức tốt các phong trào thi đua chung do Trung ương, tỉnh phát động trong năm, các địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể để tổ chức và phát động các phong trào thi đua phù hợp, có hiệu quả thiết thực, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương, đơn vị. Cụ thể:

 

- Tìm các giải pháp tích cực nhất để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra;

- Động viên và tập trung mọi nguồn lực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng;

- Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Tăng cường hiệu lực điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp;

- Triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ quan, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

- Tích cực phát động và duy trì các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, chống bệnh thành tích trong thi đua;

- Các địa phương, đơn vị cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng tập trung huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, nhất là các xã điểm của tỉnh, của huyện và phát triển nguồn nhân lực nông thôn.

4. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;

5. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cá nhân có hành động dũng cảm trong cuộc sống; quan tâm, chủ động đề xuất khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất.

 Mỗi cấp, ngành, đơn vị có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng ít nhất 02 điển hình tiên tiến trong việc tổ chức các phong trào thi đua.

6. Hướng tới Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), các địa phương, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả; Tổ chức các hoạt động cuộc hội thảo, tọa đàm; tăng cường công tác tuyên truyền; Tổ chức giao lưu, gặp gỡ, biểu dương các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

7. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; Các địa phương đơn vị nghiên cứu, ban hành, bổ sung các quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị.

8. Tăng cường công tác giao lưu, phối hợp giữa các cụm, khối thi đua nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh cũng như các giải pháp công tác của từng địa phương, đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua.

9. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đảng, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2013; tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải khách quan, công bằng, chính xác, qua đó ngày càng nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kế hoạch chương trình công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, các cụm thi đua gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 25/02/2013  để theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng; tình hình tổ chức các phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình tiến.

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi, đôn đốc các cụm thi đua của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

Vy Văn Thành

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn