Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành Kế hoạch 1013 (95/VP-TH).

                            Kính gửi:    

                                                - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

                                                - Các sở, ban, ngành.

 

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, trong đó yêu cầu xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, đơn vị chủ trì thực hiện. Dự thảo Kế hoạch gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 30/01/2013 để xem xét, ban hành.

 

2- Các sở, ban, ngành có trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động của các Bộ, ngành Trung ương liên quan (nếu có) theo chức năng quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 22/01/2013 để tổng hợp.

 

(Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ được gửi kèm theo qua Văn phòng điện tử eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn