Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Quyết toán vốn và ĐTXD tiếp các hạng mục Trường Trung học Kinh tế Lạng Sơn (CV 933/UBND-KTN).

                     Kính gửi: 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

                                   - Trường Trung học Kinh tế Lạng Sơn;

 

 

Theo đề nghị của Trường Trung học Kinh tế Lạng Sơn tại Tờ trình số 147/TT-THKT ngày 15/9/2009 về việc tiếp tục thi công gói thầu số 3 gồm: Nhà Ký túc xá; nhà tập cầu lông và hệ thống PCCC. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đối với các gói thầu, hạng mục công việc đã thi công: Cho phép Chủ đầu tư (Trường Trung học Kinh tế Lạng Sơn) lập hồ sơ quyết toán vốn; tất toán tài khoản theo quy định.

- Đối với công trình Nhà ở sinh viên (nhà Ký túc xá): Đồng ý về chủ trương ghi vốn để thực hiện đầu tư xây dựng trong năm 2010; Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương lập Hồ sơ thiết kế công trình theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo để trình duyệt theo trình tự đầu tư xây dựng. Trong quá trình lập Hồ sơ thiết kế, cho phép Chủ đầu tư bổ sung thêm một số hạng mục, công việc còn dở dang do đình, hoãn tiến độ thi công.

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo nhiệm vụ, chức năng thực hiện việc thẩm tra quyết toán vốn, bố trí nguồn vốn theo quy định.

UBND tỉnh giao để Chủ đầu tư và các cơ quan tổ chức thực hiện./

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn