Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phê duyệt nhiệm vụ lập dự án và dự toán kinh phí Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng huyện Hữu Lũng.

Uû ban nh©n d©n

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh l¹ng s¬n

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

Sè:    1906/Q§-UBND      

L¹ng S¬n, ngµy     28    th¸ng   9  n¨m 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ lập dự án và dự toán kinh phí

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng huyện Hữu Lũng.

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

       Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

        Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 122 /SXD-BC ngày 21 tháng 9 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp tập trung thị trấn Hữu Lũng, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn.

          2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng.

3. Vị trí khu quy hoạch:

Cụm công nghiệp Hữu Lũng nằm ở phía Đông Nam thị trấn Hữu Lũng, nằm bên bờ Tây sông Thương phía Bắc giáp đường QL.1A mới, gần tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn - Quảng Ninh.

4. Lý do lập quy hoạch xây dựng:

   - Thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp về khu vực phía Nam; đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, tạo nên động lực phát triển kinh tế xã hội, giải quyết một phần nhu cầu thuê đất của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước; từng bước giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần hình thành môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có mặt bằng thuê đất để đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn nói chung và công nghiệp huyện Hữu Lũng nói riêng theo hướng hiện đại hoá và toàn diện, nâng cao đời sống cho nhân dân;

           - Là cụm công nghiệp tập trung của huyện Hữu Lũng, nằm trên vành đai kinh tế Đông Bắc và tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt đi Hà Nội- Lạng Sơn có lợi thế nguồn nguyên liệu, đất đai, địa điểm xây dựng hạn chế tối đa kinh phí đền bù. Đây là khu vực rất thuận tiện, có khả năng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp sạch sản xuất hàng tiêu dùng như: Điện tử, may mặc, đồ gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng v.v… Vì vậy việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hữu Lũng góp phần hình thành môi trường thuận lợi cho việc phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng và tỉnh Lạng Sơn, hình thành hành lang kết nối các tỉnh phía Bắc với Lạng Sơn.

          5. Mục tiêu qui hoạch xây dựng :

- Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hữu Lũng giai đoạn 2010 - 2020

- Xác định quy mô sử dụng đất và phân khu chức năng của toàn cụm Công nghiệp tạo ra sức hút đầu tư cũng như khả năng hoạt động hiệu quả thúc đẩy phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá.

- Làm cơ sở để mời gọi vốn các Nhà đầu tư, triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Dự báo mức độ đô thị hóa làm cơ sở xác định vị trí, quy mô khu dân cư để phục vụ cho quá trình hình thành và phát triển cụm công nghiệp.

6. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng:

- Cụm công nghiệp nằm ở phía Đông Nam thị trấn Hữu Lũng, bên bờ Tây sông Thương; diện tích khoảng 48,0 ha.

- Là cụm công nghiệp sạch, kết hợp khu nhà ở công nhân, dịch vụ thương mại, phục vụ cụm công nghiệp.

- Xác định khả năng tăng dân số cơ học, đất ở công nhân theo quy hoạch chung xây dựng, đất ở tái định cư.

- Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Quy hoạch

I

Đất XD trong khu CN - TTCN

 

 

1

Nhà máy, kho tàng

%

≥ 55

2

Các khu kỹ thuật

%

≥ 1

3

Công trình hành chính, dịch vụ

%

≥ 1

4

Giao thông

%

≥ 8

5

Cây xanh

%

≥ 10

II

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

 

 

1

Cấp nước cho cụm CN tập trung

m3/ha.ng.đ

20

2

Cấp điện:

 

 

2.1

CN vật liệu XD, cơ khí

KW/ha

250

2.2

CN chế biến Lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt

KW/ha

200

2.3

XN dầy da, may mặc

KW/ha

160

2.4

Cụm CN nhỏ, tiểu công nghiệp

KW/ha

140

2.5

Các cơ sở SX - TCN

KW/ha

120

2.6

Kho tàng

KW/ha

50

7. Tiến độ thực hiện:

- Hoàn thành năm 2009.

- Trong thời gian lập quy hoạch, Chủ đầu tư phối hợp cùng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch liên hệ và làm việc với các ban ngành để đảm bảo tiến độ triển khai của dự án.

Điều 2.  Dự toán kinh phí lập quy hoạch:

a) Khảo sát, quy hoạch: Sử dụng lại bản đồ địa hình do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn đo vẽ năm 2005 là  50,0ha

b) Chi phí thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng: 48,0 ha tỷ lệ 1/500.

48,0ha x 13.000.000,0đ/ha x 0,55 x 1,2                     = 411.840.000,0đ

                      Thuế VAT 10%                                             =  41.184.000,0 đ

                                                                                               453.024.000,0 đ             

  c) Chi phí lập nhiệm vụ qui hoạch:

411.840.000,0 đ x 6,58 % x 1,1                              =   29.808.979,0 đ

  d) Chi phí thẩm định qui hoạch:

411,840.000,0đ x 5,94%                                          =   24.463.296,0đ

  e) Chi phí quản lý lập qui hoạch:

411.840.000,0đ x 5,29%                                          =   21.786.336,0đ

  f) Chi phí công bố qui hoạch:                                =   39.000.000,0đ

- Vẽ phối cảnh tổng thể                                            =   6.000.000,0đ

- Chi phí bản vẽ mầu chính:

05 tờ x 600.000,0đ/bản                                            =   3.000.000,0đ

- Pa nô sắt ( biển công bố )                                                =   20.000.000,0đ

- Chi phí tuyên truyền                                              =   5.000.000,0đ

- Chi phí tổ chức công bố qui hoạch:                       =   5.000.000,0đ

                                                                       568.082.611,0đ

          g) Dự phòng: 5%                                                   =   28.404.130,0đ

                 Tổng cộng:          596.486.741,0đồng.

Chủ đầu tư thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Kt. chñ tÞch

N¬i nhËn:

Phã chñ tÞch

- Như điều 3;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- PVP, TH, KTN, NĐ;

 

- Lưu VT. TQT

 

 

 

 

 

NguyÔn V¨n B×nh

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn