Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) (2516/VP-TH).

 

Kính gửi: Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo.

 
 
          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (Thông báo số 1989-TB/VPTU ngày 26/11/2012 của Văn phòng Tỉnh ủy) về Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao các sở, ngành tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)
a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 theo đúng tinh thần Công văn số 1059/UBND-TH ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh; xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.
b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đã giao nhiệm vụ tại Công văn số 2351/VP-KTN ngày 24/11/2012.
c) Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
d) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”(Đã giao việc tại Công văn số 2349/VP-VX ngày 24/11/2012).
đ) Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung yêu cầu ở trên theo chức năng, nhiệm vụ gửi các cơ quan chủ trì, Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào 10/01/2013 để tổng hợp.
Dự thảo các Chương trình hành động trên gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15/01/2013 để xem xét, đề xuất với Tỉnh ủy.
2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức học tập, quán triệt cho toàn bộ cán bộ, đảng viên 5 chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 6 theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đảng uỷ cấp trên.
Thông báo số 1989-TB/VPTU ngày 26/11/2012 của Văn phòng Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW ngày 20/11/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương được gửi kèm theo qua eOffice và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan được biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn