Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Cải tạo nâng cấp mở rộng diện tích kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng (1177/UBND-KTTH).

 

                     Kính gửi:
- Sở Công Thương;
                                      - Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng.
 
   
        Sau khi xem xét Báo cáo số 156/BC-SCT ngày 28/11/2012 của Sở Công Thương về việc “kết quả xem xét việc đề nghị cải tạo, nâng cấp mở rộng diện tích kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng”, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến:
     1. Đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích Cửa hàng xăng dầu Hoàng Đồng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng xăng dầu loại 3 theo đúng lộ trình đã được phê duyết tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.
     2. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các quy định khác liên quan khác theo quy định của Nhà nước.
     3. Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trình điều chỉnh, sửa đổi lại các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến phần đất cần sử dụng theo Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích Cửa hàng xăng dầu Hoàng Đồng./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn