Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kế hoạch triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ Nhật, 25/11/2012 - 09:48

 

Nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đến các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 23/11/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND, triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch, trong tháng 12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến tới đội ngũ cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình, ngành mình; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã phường, thị trấn. Từ cấp xã, phường tiếp tục triển khai tới các các Tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên pháp luật tại thôn, bản, khối phố, hòa giải viên ở cơ sở và có các hình thức phù hợp để tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân ở các thôn, khối phố.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát các quy định hiện hành về PBGDPL thuộc thẩm quyền ban hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Định kỳ hàng năm tiến hành củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác PBGDPL.
Hằng năm, tổ chức các hoạt động nhân Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật. Phát động các đợt cao điểm về PBGDPL để thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về công tác PBGDPL; xã hội hóa công tác PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng.
Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân ở đơn vị, ngành mình./.
 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Luật quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là một đạo luật mới, việc triển khai thi hành Luật sẽ tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phương Linh
 
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn