Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Những chính sách ưu đãi khi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 10/08/2007 - 15:03

Những chính sách ưu đãi khi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  Lạng Sơn nằm bên cạnh khu kinh tế trọng điểm phía Bắc của cả nước, vùng kinh tế cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, địa bàn khuyến khích đầu tư theo quy định của Chính phủ. Do vậy, tỉnh Lạng Sơn có nhiều cơ hội để thu hút các dự án đầu tư. Tận dụng lợi thế này, Lạng Sơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Ngoài việc được hưởng những ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ, nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo Quyết định 20/2003/QĐ-UB ngày 27-8-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

Quy định ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2003/QĐ-UB ngày 27-8-2003)

 

Chương I: Quy định chung

 

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định cụ thể những chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở những chính sách ưu đãi do Chính phủ Việt Nam quy định, có quy định chi tiết cụ thể hơn một số nội dung phù hợp với đặc điểm của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt.

 

Điều 2: Đối tượng được hưởng ưu đãi

Là các nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư các dự án vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là nhà đầu tư nước ngoài) hoặc đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước (gọi tắt là nhà đầu tư trong nước).

 

Điều 3: Bảo đảm đầu tư

1) Tỉnh Lạng Sơn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật khuyến khích đầu tư trong nước đầu tư vào địa bản tỉnh; đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhanh chóng, ổn định lâu dài và nhất quán những chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn, kịp thời sửa đổi, bổ sung những chính sách ưu đãi khuyến khích của tỉnh theo nguyên tắc: tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư.

2) Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố công khai và kịp thời quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, quỹ đất cho thuê, danh mục các dự án đầu tư để các nhà đầu tư lựa chọn.

 

Điều 4: Thủ tục cấp phép đầu tư

Thực hiện cơ chế một cửa, một đầu mối, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm.

 

Chương II: các ưu đãi cụ thể

 

Điều 5: Giá thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất

Giá cho thuê đất đối với các dự án đầu tư nước ngoài là mức giá thấp nhất theo khung giá hiện hành của Nhà nước (bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24-11-2000 của Bộ Tài chính; có tỷ lệ phần trăm hệ số hạ tầng, hệ số ngành nghề, hệ số vị trí); Giá cho thuê đất đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước là mức giá theo tỷ lệ phần trăm (%) quy định cho sản xuất và dịch vụ áp dụng giá đất theo qui định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Các dự án đầu tư được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất từ 1 năm đến 15 năm hoặc không phải nộp tiền thuê đất căn cứ vào địa bàn đầu tư và ngành nghề đầu tư được quy định cụ thể tại chương 3, 4 quy định này.

 

Điều 6: Ưu đãi về thuế

1) Các dự án đầu tư trên địa bàn được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10 - 25%, được quy định cụ thể tại điều 12 quy định này.

2) Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước là 3%.

3) Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Ngoài ra còn được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ tạo tài sản cố định; phương tiện vận chuyển dùng để đưa đón công nhân từ 24 chỗ ngồi trở lên.

 

Điều 7: Ưu đãi về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng

1) Tỉnh đảm bảo hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như điện, cấp thoát nước, đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc đến tận hàng rào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án nằm trong thành phố, thị trấn.

2) Các dự án nằm ngoài những địa điểm trên sẽ được xem xét hỗ trợ từ 40% đến 70% kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng trên.

 

Điều 8: Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng và rà phá vật cản

1) Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 30 - 100% kinh phí đến bù giải phóng mặt bằng tuỳ từng địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư quy định cụ thể tại chương 3, 4 quy định này.

2) Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện việc rà phá vật cản cho các dự án đầu tư.

 

Điều 9: Đào tạo lao động

1) Tỉnh chịu trách nhiệm đào tạo lao động cho các dự án đầu tư theo yêu cầu của chủ đầu tư tại các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh và hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo lao động tại các cơ sở đào tạo của tỉnh trên cơ sở định mức chi phí đào tạo nghề hiện hành của Nhà nước.

2) Trường hợp doanh nghiệp tự đào tạo lao động sẽ được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nghề; mức tối đa không quá 1 triệu đồng/người.

3) Mức hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với số lao động là người địa phương được tuyển lần đầu và ký hợp đồng tuyển dụng dài hạn.

 

Điều 10: Hỗ trợ xúc tiến thương mại

1). Nhà đầu tư có sản phẩm xuất khẩu trực tiếp trị giá lớn hơn 1 triệu USD/năm được tỉnh hỗ trợ 100%, giá trị xuất khẩu dưới 1 triệu USD/năm sẽ được xem xét hỗ trợ đến 60% kinh phí trong giao dịch tìm kiếm thị trường, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/năm.

2) Nhà đầu tư thực hiện xuất khẩu trực tiếp, ngoài chính sách thưởng xuất khẩu chung còn được tỉnh trích ngân sách địa phương để thưởng theo tỷ lệ 1% số thực nộp của nhà đầu tư vào ngân sách tỉnh hàng năm, mức thưởng tối đa không quá 200 triệu đồng/năm.

3) Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sản phẩm tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để mở rộng thị trường sẽ được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng, các kinh phí khác sẽ được xem xét hỗ trợ 30 - 50%.

 

Điều 11: Chính sách một giá

1) Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước được áp dụng thống nhất một giá đối với các loại chi phí thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh như giá nước sạch, nước thô, phí vệ sinh môi trường.

2) Người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn và các thành viên trong gia đình cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên, sẽ được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp thẻ ưu đãi hưởng một giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh như người Việt Nam.

 

Điều 12: Các ưu đãi về tài chính tiền tệ

1) Đối với đầu tư trong nước

a) Các dự án đầu tư bằng vốn trong nước vào các lĩnh vực được quy định tại điều 17 quy định này được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian dự án hoạt động.

b) Các dự án đầu tư khác tại địa bàn khu kinh tế cửa khẩu, các huyện được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15%.

c) Các dự án đầu tư không thuộc danh mục dự án đầu tư quy định tại điều 17 quy định này và không trong địa bàn thuộc khoản b điều này hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 25%.

d) Các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư vào lĩnh vực khuyến khích quy định tại điều 17 quy định này hoặc đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch được vay vốn trung hạn, dài hạn tại quỹ hỗ trợ đầu tư và xem xét bảo lãnh vay tín dụng hoặc trợ cấp một phần lãi suất cho các khoản vay từ các tổ chức tín dụng.

2) Đối với đầu tư nước ngoài

a) Các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

b) Các nhà đầu tư nước ngoài khi dùng lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác để tái đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ hoặc đầu tư vào các dự án khác trên địa bàn tỉnh được hoàn từ 50% đến 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư; riêng tái đầu tư vào các lĩnh vực khuyến khích được quy định tại điều 17 quy định này hoặc đầu tư vào địa bàn các khu du lịch, các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh được hoàn lại 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư.

 

d) Các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn khi đã trả tiền thuê đất trong nhiều năm, nếu thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 4 năm thì được phép thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để vay vốn tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

 

Chương III: Ưu đãi về địa bàn đầu tư

 

Các nhà đầu tư ngoài được hưởng các ưu đãi quy định tại chương 2 quy định này, tuỳ từng địa bàn đầu tư, nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi cụ thể sau:

 

Điều 13: Đầu tư tại các khu du lịch

1) Giá thuê đất tính bằng 50% giá thuê đất hiện hành; miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong 15 năm tiếp theo. Riêng đầu tư vào Khu du lịch Mẫu Sơn được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

2) Được ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và 50% trong 2 năm tiếp theo, tính từ khi hết thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 6.3 qui định này.

3) Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng:

- Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư vào Khu du lịch Mẫu Sơn.

- Các khu du lịch khác được hỗ trợ kinh tế đền bù, giải toả mặt bằng như quy định tại chương 2.

 

Điều 14: Đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu

1) Giá thuê đất tính bằng 50% mức giá hiện hành; được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong 10 năm tiếp theo.

2) Được ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm và 50% năm tiếp theo, tính từ khi hết thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 3 quy định này.

3) Được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

 

Điều 15: Đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và địa bàn thành phố

1) Được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tại địa bàn thành phố được hỗ trợ như quy định tại chương 2.

2) Giá thuê đất tính bằng 90% mức giá hiện hành, được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong 2 năm và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo (không tính phí sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp).

 

Điều 16: Đầu tư tại địa bàn các huyện

1) Được ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và 50% trong 3 năm tiếp theo, tính từ khi hết thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 6.3 quy định này.

2) Giá thuê đất tính bằng 50% giá hiện hành, được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong 5 năm và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

 

Chương IV: Ưu đãi về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh

 

Điều 17: Các lĩnh vực ngành nghề mà tỉnh Lạng Sơn đặc biệt khuyến khích đầu tư

1) Xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng các khu du lịch của tỉnh.

2) Xây dựng, kinh doanh hệ thống dịch vụ công cộng, phương tiện vận chuyển khách du lịch.

3) Xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu đô thị mới của thành phố Lạng Sơn, bao gồm: cả kinh doanh căn hộ cho thuê, biệt thự, khách sạn,...

4) Sản xuất, chế biến các sản phẩm nông lâm sản và gia công, tái chế các sản phẩm xuất khẩu.

5) Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh gắn với chế biến và xuất khẩu.

6) Chăn nuôi chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm sử dụng 30% nguồn nguyên liệu tại địa phương trở lên.

7) Khách sạn cao cấp, công viên và trung tâm thể thao, vui chơi giả trí tại thành phố Lạng Sơn, khu kinh tế cửa khẩu và các khu du lịch của tỉnh.

8) Sản xuất nguyên, phụ liệu cung cấp cho các dự án công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

9) Khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất xi măng.

10) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái.

11) Các dự án sử dụng từ 100 lao động địa phương trở lên.

 

Điều 18:

Ngoài hưởng các ưu đãi quy định tại chương 2, các dự án thuộc danh mục đặc biệt khuyến khích đầu tư tại điều 17 còn được hưởng các ưu đãi riêng, cụ thể như sau (trừ những dự án đầu tư vào những địa bàn có mức ưu đãi cao hơn được quy định tại chương III).

1) Các dự án đầu tư thuộc khoản 1, 2 điều 17 được hưởng các ưu đãi như sau:

a) Giá thuê đất tính bằng 70% mức giá hiện hành và được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong 15 năm và giảm 50% trong 15 năm tiếp theo.

b) Được ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và 50% trong 2 năm tiếp theo, tính từ khi hết thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 6.3 quy định này.

2) Các dự án đầu tư thuộc khoản 4, 8 điều 17 quy định này được hưởng các ưu đãi như sau:

a) Đầu tư tại các địa bàn được quy định tại điều 14, 15 quy định này được ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và 50% trong 4 năm tiếp theo, tính từ khi hết thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 6.3 quy định này.

b) Đầu tư tại các địa bàn khác được hỗ trợ lại mức thuế thu nhập doanh nghiệp bằng mức quy định tại khoản 1.b điều này.

c) Được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, linh kiện, bán thành phẩm dùng để gia công và sản xuất.

3) Các dự án đầu tư thuộc khoản 5, 6 điều 17 được hưởng ưu đãi như sau:

Đầu tư vào các địa bàn được quy định tại điều 16 quy định này: giá thuê đất tính bằng 50% giá hiện hành, được miễn tiền thuê đất trong 10 năm và giảm 50% trong 10 năm tiếp theo; được ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm và 50% trong 5 năm tiếp theo, tính từ khi hết hạn thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 6.3 quy định này.

4) Các dự án thuộc khoản 3 điều 17 được hưởng các ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 26-6-2003 về việc ban hành quy chế ưu đãi đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

5) Các dự án thuộc điều 17 được hưởng các ưu đãi sau:

a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 1 năm và 50% trong 2 năm tiếp theo, kể từ khi hết thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điều 6. 3 quy định này.

b) Giá thuê đất tính bằng 80% mức giá hiện hành, được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong 4 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

 

Chương V: Tổ chức thực hiện

 

Điều 19: Khen thưởng và xử lý vi phạm

1) Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng kịp thời.

- Các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xúc tiến đầu tư vận động kêu gọi đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn, được hưởng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

2) Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, nếu dự án không được triển khai mà không có lý do hợp lệ, chủ đầu tư phải bồi hoàn lại các ưu đãi đã được hưởng và bị thu hồi đất đã được cấp, mọi tổn thất chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

 

Điều 20: Trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tỉnh và nhà đầu tư.

1) Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì thẩm định và đề xuất mức hưởng ưu đãi cụ thể cho từng dự án phù hợp với các điều khoản quy định trên trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2) Các sở, ban ngành, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định này.

3) Nhà đầu tư có trách nhiệm ưu tiên tuyển dụng lao động tại các xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi cho dự án.

4) Tuỳ theo sự tăng trưởng kinh tế về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ điều chỉnh các mức hưởng ưu đãi và danh mục các dự án hưởng ưu đãi theo từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Điều 21: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp các ngành và các nhà đầu tư cần phản ánh ngay với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn