Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 

 Số: 60/KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 Lạng Sơn, ngày 06 tháng 10   năm 2012

 
 
KẾ HOẠCH
Tổng kiểm tra và vận động toàn dân
giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
          
          Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK - VLN - CCHT); Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 669/UBND-NC ngày 26/7/2012 về việc triển khai Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
          Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 do Bộ Công an chủ trì, Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK - VLN- CCHT như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Tăng cường vai trò hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác quản lý VK - VLN- CCHT, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, từng bước đưa Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
2- Thông qua đợt tổng kiểm tra, rà soát các đối tượng được phép trang bị VK - CCHT; các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và sử dụng VLN công nghiệp để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
3- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, các loại đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý kiên quyết đối với các đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép VK - VLN- CCHT.
4- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm về chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc vận động toàn dân giao nộp VK - VLN- CCHT, phải lấy tuyên truyền, vận động là chính và coi đây là nội dung quan trọng thường xuyên trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; đồng thời phải tiến hành kiên quyết, tích cực thận trọng, mềm dẻo và kiên trì thuyết phục, vận động.
II- NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Xây dựng văn bản và thành lập ban chỉ đạo thực hiện
a. Yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện trong phạm vi địa bàn quản lý. Nội dung kế hoạch cần tập trung làm rõ: Mục đích, yêu cầu  nội dung, hình thức và biện pháp tiến hành tổng kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân dân phát hiện, giao nộp VK - VLN- CCHT.
b. Thành lập Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh, huyện, xã; thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Công an, Quân đội, Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Thanh niên, Phụ nữ do một đồng chí lãnh đạo UBND cùng cấp làm Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới cần mời những người có uy tín, già làng, trưởng bản tham gia Ban Chỉ đạo.
c. Giao cơ quan Công an là Thường trực của Ban Chỉ đạo các cấp, có trách nhiệm theo dõi chung, tập hợp tình hình và số liệu sơ kết, tổng kết. có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động.
d. Ban Chỉ đạo các cấp phải phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong việc kiểm tra, đôn đốc hàng tháng hoặc quý cần phải tổ chức họp rút kinh nghiệm chung.
2- Biện pháp tiến hành
a. Công tác tuyên truyền, vận động
Mở đợt tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để thấy được vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý VK - VLN- CCHT và tác hại của việc tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại phương tiện đặc biệt này, từ đó vận động mọi người tự giác phát hiện, tố giác, thu hồi VK - VLN- CCHT giao nộp cho chính quyền, cơ quan chức năng.
- Nội dung cần tập trung tuyên truyền:
+ Các văn bản của Trung ương: Tập trung tuyên truyền các nội dung của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh; Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Bộ luật hình sự (các tội danh quy định xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK - VLN- CCHT); Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.
+ Các văn bản chỉ đạo của địa phương về quản lý VK - VLN- CCHT như: Công văn số 669/UBND-NC ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Các vụ việc có liên quan đến VK- VLN- CCHT như tai nạn vũ khí, sử dụng vũ khí gây án, các kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến…
- Phương pháp tuyên truyền:
+ Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô áp phích, tờ rơi.
+ Họp cơ quan, khối phố, thôn bản, tổ nhân dân để tuyên truyền, tổ chức vận động, ký cam kết, sử dụng người có uy tín để vận động, thuyết phục.
+ Tùy từng địa bàn để có hình thức lồng ghép, tuyên truyền phù hợp, kết hợp tuyên truyền rộng rãi với vận động cá biệt, chú ý những địa bàn trọng điểm.
b. Nghiên cứu chọn đơn vị, địa bàn để chỉ đạo điểm
Căn cứ thực tế tình hình, UBND tỉnh Lạng Sơn chọn thành phố Lạng Sơn và huyện Bắc Sơn làm điểm chỉ đạo thực hiện kế hoạch sau đó sẽ nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh.
c. Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ thực trạng tình hình công tác quản lý, sử dụng VK - VLN- CCHT trên phạm vi toàn tỉnh; VK - VLN - CCHT được trang bị cho các ngành, các lực lượng, các tổ chức, cá nhân; từ đó phát hiện các sai phạm về sản xuất, sửa chữa, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng trái phép VK - VLN- CCHT để có biện pháp ngăn chặn, thu hồi triệt để, xử lý nghiêm minh.
Quá trình tổng kiểm tra, rà soát các ngành: Công an, Quân đội, Biên phòng, Sở Công Thương, Thuế, Hải quan, UBND các cấp…căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quản lý địa bàn. Địa bàn cần tập trung là tuyến biên giới Việt - Trung; các xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT, các cơ sở sản xuất kinh doanh có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về quản lý, sử dụng VK - VLN - CCHT, kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm về quản lý, sử dụng VK - VLN - CCHT để ngăn ngừa đấu tranh.  
d. Trong từng thời điểm cụ thể, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức các đợt cao điểm vận động thu hồi VK - VLN - CCHT; công tác vận động thu hồi VK - VLN - CCHT gắn với các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các phong trào hoặc chương trình hành động khác tại đơn vị địa phương nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch; gắn việc thực hiện Pháp lệnh với nhiệm vụ đấu tranh quyết liệt các hành vi buôn bán, vận chuyển CCHT, đồ chơi bạo lực…nhập lậu trái phép qua biên giới.
đ. Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, phân loại, xử lý
Ban Chỉ đạo các cấp phân công lực lượng sẵn sàng tiếp nhận tin báo, phát hiện của quần chúng nhân dân về VK - VLN - CCHT; làm thủ tục giao nộp VK - VLN - CCHT theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành; phân loại, bảo quản, xử lý đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với số VK - VLN - CCHT thu hồi được qua cuộc vận động.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Tất cả các Sở, Ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai đồng loạt Kế hoạch này.
2- Giao cho Công an tỉnh là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và đề xuất các biện pháp thu gom, xử lý, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch.
3- Hàng năm phải đưa Kế hoạch này là một trong những nội dung công tác trọng tâm và được sơ kết, tổng kết theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp và chỉ đạo./.
 

 
CHỦ TỊCH
 
 
Vy Văn Thành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn