Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực (961/UBND-NC).

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 
          Thực hiện Quyết định số 2565/QĐ-BTP ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực, để đánh giá khách quan toàn diện thực trạng công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh theo đúng thời gian quy định, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:
1- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành tổng kết công tác chứng thực theo đúng nội dung của Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực và đề cương báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-BTP ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và gửi báo cáo tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn xã, phường, thị trấn về UBND các huyện, thành phố;
2- Tiến hành tổng kết và gửi báo cáo tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn huyện, thành phố về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 30/ 11/ 2012.
Việc triển khai Kế hoạch tổng kết được thực hiện vào những tháng cuối năm, do đó UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần quan tâm chỉ đạo sát sao và  gửi Báo cáo về Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn