Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013) (1891/VP-VX).

 

Kính gửi: Sở Y tế.
                                                  
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 6466/BYT-TCDS ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013). Sau khi xem xét, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Công văn nêu, báo cáo, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để Sở Y tế biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn