Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phân cấp quản lý và công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn cấp huyện, cấp xã (877/UBND-NC).

 

 Kính gửi: Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn
          Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 68/VB-HLV ngày 21/8/2012 của Hội Làm vườn tỉnh về việc đề nghị phân cấp quản lý và công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn cấp huyện, cấp xã;
          Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và văn bản số 243/BNV-TCPCP ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số vướng mắc về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
          Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh có ý kiến như sau:
          1. Về phân cấp quản lý Hội Làm vườn cấp huyện, cấp xã:
          Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và căn cứ tình hình thực tế của tỉnh về công tác quản lý hội, ngày 27/3/2012 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hànhQuyết định số 338/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn, trong đó có Hội Làm vườn xã, phường, thị trấn.
          Đối với việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong toàn tỉnh, phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
          2. Về công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội:
          Tại điểm 2 văn bản số 243/BNV-TCPCP ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số vướng mắc về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, đã có ý kiến “Các văn bản quy phạm pháp luật về Hội không quy định việc công nhận Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra, các chức danh lãnh đạo Hội. Do đó, các cơ quan lãnh đạo Hội, Ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội được bầu theo quy định Điều lệ Hội và pháp luật thì đủ kiều kiện hoạt động”.
          Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trên để Hội Làm vườn tỉnh biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn