Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1563/VP-NC).

 

   Kính gửi: Sở Nội vụ
 
Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-BNV ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 294/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ cùng các cơ quan liên quan thực hiện.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn