Skip to main content

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 năm 2018

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phiên họp đã thảo luận, góp ý đối với 8 dự thảo tờ trình, quyết định. Sau khi nghe các dự thảo và các ý kiến góp ý, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:  Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh, đây là nội dung cần thiết phải ban hành, đề nghị sửa đổi tên nghị quyết theo đúng nội dung Thông tư số 81/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, thống nhất các khái niệm tên gọi trong cùng một văn bản. Sở Tài chính hoàn thiện tờ trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

 

Thống nhất với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân hàng chính sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa thể thức văn bản, hoàn thiện tờ trình.

 

Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là vấn đề lớn liên quan đến quy hoạch phát triển tỉnh, do đó cần có báo cáo đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết 85/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó xác định những nội dung nào cần điều chỉnh, rà soát đánh giá kỹ mục tiêu, quy mô, cách thức tổ chức, giải pháp thực hiện, số liệu đánh giá cần dựa trên căn cứ thực tiễn. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện tờ trình để trình kỳ họp HĐND giữa năm 2019, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin rút nội dung trình kỳ họp HĐND cuối năm 2018.

 

Đại biểu dự họp phát biểu

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2018, đây là nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với yêu cầu đặt ra hiện nay, các nội dung tờ trình cần nêu rõ hơn, lưu ý các chế độ chính sách, sau khi sáp nhập 6 tháng có thể tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm; các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu ý nghĩa của việc sáp nhập các thôn, khối phố. Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, rà soát lại nội dung, áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước đang công tác, không quy định đối tượng thuộc khối đảng, đoàn thể, đồng thời quy định chi tiết cơ sở xét chọn đào tạo, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.

 

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2018, cần quy định chi tiết hơn về mức hỗ trợ đối với quy mô của các dự án công trình. Sở Công thương hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.

 

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết phải ban hành quy chế, đề nghị rà soát lại nội dung đã có trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật trung ương thì không đưa vào dự thảo, lưu ý các quy định cụ thể phải phù hợp với thực tế của địa phương. Cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.

 

Phiên họp cũng nhất trí thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh