VĂN BẢN SAO LỤC

Ngày Văn bản Số Văn bản Cơ quan ban hành Số sao luc Tiêu đề Nơi nhận
12/11/2014
163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
Bộ Tài Chính - Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
336/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng&nbsp;VHTT, TCKH, KTHT, TNMT, CPVP, Cổng TTĐT huyện</p>
17/11/2014
107/2014/NĐ-CP
Chính Phủ
309/SL-VP
<p>TT Huyện ủy, TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, C&ocirc;ng an, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
21/11/2014
112/2014/NĐ-CP
Chính Phủ
310/SL-VP
<p>TT Huyện ủy, TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, c&ocirc;ng an, Ban CHQS, 02 Đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng, UBND c&aacute;c x&atilde; bi&ecirc;n giới, CPVP</p>
15/11/2014
105/2014/NĐ-CP
Chính Phủ
311/SL-VP
<p>TT Huyện ủy, TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
14/11/2014
104/2014/NĐ-CP
Nghị định quy định về khung giá đất.
313/SL-VP
<p>TT Huyện ủy, TT HĐND, CT, PCT c&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
10/10/2014
12/2014/TT-BVHTTDL
Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
315/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng VHTT, D&acirc;n tộc, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
31/10/2014
2812/QĐ-BTC
Bộ Tài Chính
316/SL-VP
<p>TT HĐND, CT, PCT, c&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
18/11/2014
43/2014/TT-BNNPTNT
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
307/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng NNPTNT, TCKH, KTHT, TNMT, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
20/11/2014
108/2014/NĐ-CP
Chính Phủ
308/SL-VP
<p>TT Huyện ủy, TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
18/11/2014
01/2014/NQLT/CP-UBTUMTTQVN
Chính Phủ - Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam
312/SL-VP
<p>TT Huyện ủy, TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, Ủy ban MTTQ, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
10/11/2014
102/2014/NĐ-CP
Chính Phủ
314/SL-VP
<p>TT Huyện ủy, TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP</p>
15/10/2014
35/2014/TT-BCT
Bộ Công Thương
292/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng NN&amp;PTNT, KTHT, TCKH, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT</p>
23/10/2014
4590/QĐ-BNN-TCLN
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
294/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng TNMT, NN&amp;PTNT, Hạt Kiểm l&acirc;m, UBND c&aacute;c x&atilde; thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT</p>
24/10/2014
1920/QĐ-TTg
Thủ Tướng Chính Phủ
295/SL-VP
<p>TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng NN&amp;PTNT, Nội vụ, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT</p>
30/10/2014
60/2014/QĐ-TTg
Thủ Tướng Chính Phủ
297/SL-VP
<p>CT, PCT, c&aacute;c ph&ograve;ng LĐTBXH, TCKH, KTHT, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT</p>
30/10/2014
3897/BVHTTDL-VHCS
Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
298/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c TV BCĐ NTM huyện, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT</p>
30/10/2014
1976/QĐ-TTg
Thủ Tướng Chính Phủ
296/SL-VP
<p>TT HĐND, CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng NN&amp;PTNT, TNMT, VHTT, KTHT, Hạt Kiểm l&acirc;m, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT</p>
23/10/2014
15286/BTC-QLCS
Bộ Tài Chính
293/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng TNMT, TCKH, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT</p>
10/10/2014
03/2014/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BQP
Bộ Nội Vụ - Bộ Quốc Phòng - Bộ LĐTBXH
282/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng Nội vụ, LĐTBXH, TCKH, C&ocirc;ng an, Ban CHQS, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT huyện</p>
29/9/2014
09/2014/TT-BVHTTDL
Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
283/SL-VP
<p>CT, PCT, C&aacute;c ph&ograve;ng ban CM, C&ocirc;ng an, UBND c&aacute;c x&atilde;, thị trấn, CPVP, Cổng TTĐT huyện</p>

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn