Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ TW 5 (Khoá VIII)(29/GM-UBND.).

Thứ Ba, 03/26/2013 - 00:32

GIẤY MỜI

 

 

           Thực hiện Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định trân trọng kính mời:

           Thành phần: Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

           Nội dung: Đến dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Địa điểm: Hội trường lớn (Huyện đội)

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2013.

            Trân trọng kính mời các đại biểu được khen thưởng sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm quy định trên.

             (Có danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng gửi kèm giấy mời)./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn